Přidávání a úprava tvarů

iBooks Author nabízí řadu předkreslených tvarů, které můžete do knihy přidat, včetně kruhů, obdélníků s hranatými či zaoblenými rohy, hvězd, řečových bublin, šipek a dalších. Do předkreslených tvarů lze snadno přidávat text.

Také můžete vytvářet vlastní tvary nebo měnit barvy, linie a kontury předkreslených tvarů.

Tvar můžete přidat jako vložený, plovoucí nebo ukotvený objekt.

Přidání předkresleného tvaru

 1. Na panelu nástrojů vyberte tvar z místní nabídky Tvary.

  Chcete-li přidat tvar přetažením, přidržte stisknutou klávesu Alt, vyberte tvar a přetáhněte nitkový kříž. Chcete-li zachovat proporce tvaru (například rovnoramenného trojúhelníku), přidržte při přetahování stisknutou klávesu Shift.

 2. Chcete-li změnit velikost tvaru, přetáhněte úchyty jeho výběru.

  Některé tvary se zobrazí s nástroji, s jejichž pomocí můžete tvar přizpůsobit:

  • Jezdec: Přetáhnutím jezdce vytvořte další vrcholy hvězdy nebo změňte počet stran mnohoúhelníku.

  • Nastavení zaoblení: Upravte rohy zaobleného obdélníku.

  • Modré editační body: Přetáhnutím nastavte úhly, rohy a relativní proporce tvaru.

   • Řečové bubliny: Nastavte hranaté nebo zaoblené rohy a také tloušťku a délku zakončení bubliny.

   • Šipky: Nastavte relativní proporce šipky a čáry.

   • Hvězdy: Nastavte úhly mezi vrcholy.

   Editační bod na hvězdicovém tvaru
 3. Chcete-li do tvaru přidat text, kliknutím na tvar zobrazte kurzor a zadejte text.

Nakreslení vlastního tvaru

 1. Z místní nabídky Tvary na panelu nástrojů vyberte nástroj Pero (nebo použijte příkaz Vložit > Tvar > Kreslit perem).

 2. Kliknutím vytvořte první bod tvaru.

 3. Kliknutím vytvořte další body.

  Každý nový bod je automaticky spojen s předchozím bodem. Chcete-li smazat právě vytvořený segment, stiskněte klávesu Delete.

  Použití pera k nakreslení vlastního tvaru
 4. Chcete-li tvar dokončit, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Uzavření tvaru: Klikněte na první bod.

  • Ponechání tvaru v otevřené podobě: Stiskněte klávesu Esc nebo dvakrát klikněte na poslední vytvořený bod.

Úprava tvaru

 1. Vyberte tvar.

 2. Chcete-li zobrazit editační body tvaru, použijte příkaz Formát > Tvar > Povolit úpravy.

  Až budete chtít příště tvar upravit, můžete dvojím kliknutím zobrazit jeho editační body.

 3. Chcete-li změnit ohraničení tvaru, přetáhněte červené editační body.

  Editační body na vybraném tvaru
 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Uzavření otevřeného tvaru nebo přidání dalších bodů: Dvakrát klikněte na jeden z koncových bodů. Ukazatel se změní na nástroj Pero.

  • Přidání dalšího editačního bodu do uzavřeného tvaru: Podržte klávesu Alt a klikněte na ohraničení tvaru v místě, kam chcete přidat bod.

  • Přidání koncových bodů (například šipky) k čáře: Na formátovacím panelu vyberte požadovanou volbu v místní nabídce Koncové body.

  • Změna tvaru křivky: Klikněte na editační bod a posuňte ovládací úchyty ve směru nebo proti směru hodinových ručiček. Posunutí úchytů společně nebo jednotlivě poskytne různé výsledky.

   Kruhový tvar s editačními body a úchyty pro úpravu zakřivení
  • Změna úhlu mezi dvěma sousedícími segmenty nebo délky segmentu: Klikněte na koncový bod a přetáhněte jej ve směru hodinových ručiček proti směru hodinových ručiček, ven nebo dovnitř.

  • Změna bodu na křivku nebo naopak: Dvakrát na bod klikněte.

  • Změna všech rohových bodů v jednom či více tvarech na křivkové body: Vyberte je a použijte příkaz Formát > Tvar > Změkčit cestu.

  • Změna všech křivkových bodů v jednom či více tvarech na rohové body: Vyberte je a použijte příkaz Formát > Tvar > Zaostřit cestu.

  • Smazání bodu: Klikněte na něj a stiskněte Delete

Přidání textu do tvaru

 1. Dvakrát klikněte na tvar a zadejte text.

  Pokud je text příliš dlouhý na to, aby se v tvaru zobrazil celý, objeví se indikátor přetečení (+). Chcete-li změnit velikost tvaru, vyberte jej a přetáhněte úchyty výběru. (Pokud se kurzor nachází uvnitř tvaru, stiskněte kombinaci kláves Cmd-Return. Tím ukončíte úpravy textu a tvar vyberete.)

  Tvar s textem a indikátorem přetečení
 2. Proveďte jednu nebo obě následující akce:

  • Naformátujte text uvnitř tvaru.

  • Otočte tvarem, ale ponechte text ve vodorovné poloze (otočte tvarem a použijte příkaz Formát > Tvar > Obnovit textové a objektové úchyty).