Tổng quan
về đối tượng Đối tượng là bất kỳ mục nào bạn đặt lên trang trong…

Thêm và sửa đổi đối tượng


Tiện ích (phương tiện tương tác)


Các ảnh và hình ảnh khác
Thêm và sửa các ảnh và hình ảnh khác Bạn có thể thêm ảnh hoặc…

Kiểu
Thêm và sửa hình dạng iBooks Author cung cấp nhiều hình dạng được vẽ trước mà…

Bảng


Biểu đồ


Các phương trình toán học
Thêm và sửa phương trình bằng LaTeX, MathML, hoặc MathType Bạn có thể thêm các…