Thêm tiêu đề, nhãn hoặc chú thích vào đối tượng

Bạn có thể thêm tiêu đề hoặc chú thích (hoặc cả hai) vào bất kỳ đối tượng nào trừ đối tượng trong dòng. Tiêu đề có thể bao gồm nhãn, chẳng hạn như Hình hoặc Bộ sưu tập. Bạn cũng có thể tạo các nhãn của riêng mình.

Quan trọng: Các mục được gắn nhãn được đánh số tự động. Nếu bạn xóa nhãn khỏi đối tượng, đối tượng sẽ không được đánh số. Ví dụ: nếu bạn có đối tượng được gắn nhãn Hình 1.3, và bạn xóa nhãn, hình tiếp theo trong sách sẽ được đánh số lại là Hình 1.3.

Thêm tiêu đề, nhãn hoặc chú thích

 1. Chọn đối tượng.

 2. Nếu trình kiểm tra Tiện ích không mở, bấm vào Trình kiểm tra trong thanh công cụ, bấm vào nút Trình kiểm tra Tiện ích và bấm vào Bố cục.

 3. Thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau đây:

  • Thêm tiêu đề: Chọn hộp kiểm Tiêu đề.

  • Thêm chú thích: Chọn hộp kiểm Chú thích.

  • Bao gồm nhãn cập nhật tự động (như Hình 1): Chọn một tùy chọn từ menu Nhãn bật lên.

   Nếu menu Nhãn bật lên bị làm mờ, chọn hộp kiểm Tiêu đề.

 4. Để tùy chỉnh tiêu đề hoặc chú thích của bạn, thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Điều chỉnh giãn cách của tiêu đề và chú thích (liên quan đến đường viền ngoài của đối tượng): Sử dụng các điều khiển Lề.

  • Điều chỉnh vị trí của tiêu đề và chú thích (liên quan đến nội dung và liên quan lẫn nhau): Chọn một tùy chọn từ menu Bố cục bật lên.

  • Thay đổi kiểu đánh số hoặc định dạng của nhãn: Chọn Sửa Kiểu Nhãn từ menu Nhãn bật lên và chọn các tùy chọn từ các menu Định dạng Nhãn và Kiểu Ký tự bật lên.

   Ghi chú: Nếu bạn thay đổi kiểu đánh số hoặc định dạng của nhãn, nhãn sẽ được cập nhật ở mọi nơi mà nhãn đó xuất hiện trong sách.