Nếu bạn nhìn thấy mục cảnh báo tài liệu

Bạn có thể nhìn thấy cửa sổ Cảnh báo Tài liệu khi:

Xác định mục cảnh báo tài liệu

Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Xem cửa sổ Cảnh báo Tài liệu: Chọn Xem > Hiển thị Cảnh báo Tài liệu.

  • Thay thế phông chữ bị thiếu: Chọn phông chữ bị thiếu và chọn một phông chữ từ menu Thay thế Phông chữ bật lên.

  • Không cho cửa sổ tự động bật lên: Bỏ chọn “Mở cửa sổ này nếu có sự cố”.

  • Xóa tất cả các cảnh báo: Bấm vào Xóa Tất cả.

Bạn có thể sao chép các thông báo cảnh báo và dán chúng vào một tệp tài liệu để tham khảo sau; những thông báo này có thể có ích cho việc chẩn đoán sự cố.