Formatera specifika diagramtyper

Cirkeldiagram, liggande och stående stapeldiagram och andra specifika typer av diagram har speciella formateringsalternativ.

Du kan t.ex. lägga till en skugga på enskilda tårtbitar, flytta tårtbitar bort från mitten av cirkeldiagrammet, använda olika symboler för datapunkter längs olika linjer i linjediagram, med mera.

Cirkeldiagram med tårtbit utdragen från mitten av cirkeln

Cirkeldiagram: Anpassa diagramelement

Ett cirkeldiagram representerar en enda datauppsättning och varje tårtbit är ett datavärde i den uppsättningen.

Om du vill ändra utseendet på enskilda tårtbitar måste du först markera cirkeldiagrammet och sedan markera de tårtbitar du vill ändra.

Gör något av följande:

 • Om du vill fylla tårtbitar med speciellt designade färger och texturer: Klicka på Diagramfärger i granskaren för diagram. Välj en fyllningstyp från den första popupmenyn och en fyllningssamling från den andra popupmenyn.

  Gör något av följande:

  • Om du vill fylla alla tårtbitar: Klicka på Använd alla. Den första fyllningen används på tårtbitar i den första serien, den andra fyllningen på tårtbitar i den andra serien, osv.

  • Om du vill fylla en enskild tårtbit: Dra fyllningen till tårtbiten.

 • Om du vill justera opacitet, streck, skugga och andra grafiska attribut för enskilda tårtbitar: Markera den tårtbit du vill ändra och gör de justeringar du vill ha i granskaren för grafik.

  Obs! Om du drar reglaget för opacitet i grafikgranskaren ändras opaciteten för diagrammet som helhet. Om du bara vill ändra opaciteten för en markerad tårtbit markerar du den och justerar sedan opaciteten för färgfyllningen, övertoningsfyllningen eller den tonade bildfyllningen tills du är nöjd.

 • Om du vill visa datapunktsetiketter: Markera diagrammet eller enskilda tårtbitar och markera Etiketter i diagramgranskaren.

  Gör något av följande:

  • Om du vill visa seriens namn: Markera Visa serienamn.

  • Om du vill placera datapunktsetiketten närmare eller längre bort från mitten av cirkeln: Dra i reglaget Placering.

  • Om du vill ställa in tårtbitens avstånd från mitten som procent i förhållande till cirkeldiagrammets radie: Ange ett värde i fältet bredvid reglaget Placering.

 • Om du vill sära på enskilda tårtbitar: Öppna diagramgranskaren.

  Gör något av följande:

  • Om du vill dra ut en enskild tårtbit från mitten av ett 2D- eller 3D-diagram: Markera tårtbiten och dra ut den, eller dra i reglaget Bryt ut i diagramgranskaren.

  • Om du vill dra ut alla tårtbitar från mitten av ett 2D- eller 3D-diagram: Markera diagrammet och dra i reglaget Bryt ut.

 • Om du vill lägga till skuggor i ett cirkeldiagram eller enskilda tårtbitar: Markera diagrammet eller tårtbitar.

  Gör något av följande i diagramgranskaren:

  • Om du vill lägga till skuggor för enskilda markerade tårtbitar: Välj Individuell från popupmenyn Skugga.

  • Om du vill lägga till en skugga för diagrammet som helhet: Välj Grupp från popupmenyn Skugga.

  • Om du vill ange skuggattribut: Öppna grafikgranskaren och justera skuggattribut med reglagen under Skugga.

Liggande och stående stapeldiagram: Ställ in skuggor, avstånd och serienamn

I stående och liggande stapeldiagram kan du justera avståndet mellan stapeluppsättningarna (datauppsättningar). Om datauppsättningarna i diagrammet inte är kumulativa kan du också justera avståndet mellan staplarna eller kolumnerna (enskilda datauppsättningar). Du kan också lägga till skuggor för en enskild dataserie eller hela diagrammet.

Reglage för stapelformat i diagramgranskaren
 1. Markera ett liggande eller stående stapeldiagram.

 2. Om granskaren för diagram inte är öppen klickar du på Granskare i verktygsfältet, klickar på diagramgranskarknappen och sedan på Diagram.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra avståndet mellan staplar: Ange ett värde i fältet Avstånd mellan staplar eller klicka på pilarna.

  • Om du vill ändra avståndet mellan kategorier (i icke-kumulativa diagram): Ange ett värde i fältet Avstånd mellan grupper.

   Värdet är antal procent av stapelns tjocklek. Om du minskar avståndet mellan staplarna blir de bredare. Du kan också flytta pekaren mot en stapelkant tills den blir en dubbelriktad pil och göra staplarna bredare eller smalare genom att dra.

  • Om du vill lägga till skuggor för enskilda staplar: Välj Individuell från popupmenyn Skugga.

  • Om du vill lägga till skuggor för gruppar av staplar: Välj Individuell från popupmenyn Skugga.

   Du ställer in skuggattribut i granskaren för grafik.

  • Om du vill visa serienamn: Välj Visa serienamn från popupmenyn Välj axelalternativ under Kategoriaxel i panelen Axel i diagramgranskaren.

Linjediagram: Anpassa datapunktssymboler och linjer

I linjediagram kan du lägga till symboler (cirklar, trianglar, fyrkanter och romber) som representerar datapunkter. Du kan också dra en rak linje eller en kurva mellan datapunkterna.

Datapunktsreglage i panelen Serier i diagramgranskaren

Gör något av följande:

 • Om du vill ändra datapunktssymbol: Markera en linje och klicka på Serier i granskaren för diagram. Välj en symbol från popupmenyn Datasymbol. Justera storleken på datapunktsymbolen genom att ange ett värde i fältet bredvid eller klicka på pilarna.

 • Om du vill förena punkter med en kurva: Markera en linje och välj Kurva från popupmenyn Linjeprofil.

 • Om du vill ändra linjefärg: Markera en linje och använd streckreglagen i granskaren för grafik.

Ytdiagram: Visa datapunktssymboler

I ytdiagram kan du lägga till symboler (cirklar, trianglar, fyrkanter och romber) som representerar datapunkter.

 1. Markera en ytform.

 2. Om granskaren för diagram inte är öppen klickar du på Granskare i verktygsfältet, klickar på diagramgranskarknappen och sedan på Serier.

 3. Välj en symbol från popupmenyn Datasymbol.

 4. Justera storleken på datapunktsymbolen genom att ange ett värde i fältet bredvid eller klicka på pilarna.

Punktdiagram: Ändra utseendet på datapunktssymboler och linjer

Punktdiagram visar data annorlunda än de andra diagramtyperna. De kräver minst två kolumner eller rader för att plotta värden för en enda dataserie. Om du vill visa flera dataserier använder du ytterligare kolumnpar (eller radpar).

Gör något av följande:

 • Om du vill ansluta punkterna i den markerade serien med en rak eller kurvad linje: Välj ett objekt från popupmenyn Linjeprofil i panelen Serier i granskaren för diagram.

  Datapunktsreglage i panelen Serier i diagramgranskaren
 • Om du vill ändra färg på datapunkter eller linjer i diagrammet: Markera en datapunkt eller linje som du vill ändra. (Du kan ändra färgerna separat för datapunkter, linjer och trendlinjer även om de representerar samma dataserie.) Klicka på streckfärgkällan i granskaren för grafik och välj sedan en färg från fönstret Färger.

 • Om du vill ändra stil och tjocklek på valfri linje i diagrammet. Markera linjen och välj en linjestil från popupmenyn Streck i grafikgranskaren. Du justerar linjens tjocklek genom att ange ett värde i fältet nedanför popupmenyn Streck eller genom att klicka på pilarna.

I punktdiagram kan du visa felstaplar för måtten på både x-axeln och y-axeln och visa en trendlinje för en markerad serie.

Dubbelaxlade och blandade diagram: Ändra diagramtyp

Blandade diagram visar ett diagram i vilket båda av två serier visas som en egen diagramtyp. En dataserie kan t.ex. representeras av en linje medan den andra dataserien representeras av kolumner.

För både diagram med två axlar och blandade diagram kan endast en enda dataserie representeras av varje diagramtyp. Dataserier kan representeras som antingen ett stapel-, linje- eller ytdiagram.

 1. Markera den dataserie du vill ändra diagramtypen för.

 2. Om granskaren för diagram inte är öppen klickar du på Granskare i verktygsfältet, klickar på diagramgranskarknappen och sedan på Serier.

 3. Välj en diagramtyp från popupmenyn Serietyp.

3D-diagram: Justera sceninställningar

Du kan ändra visningsvinkeln och belysningsvinkeln i 3D-diagram.

 1. Markera ett 3D-diagram.

 2. Om granskaren för diagram inte är öppen klickar du på Granskare i verktygsfältet, klickar på diagramgranskarknappen och sedan på Diagram.

 3. Om du vill ändra diagrammets visningsvinkel drar du i pilknapparna under 3D-scen tills du placerat diagrammet som du vill ha det.

 4. Om du vill ändra belysningens vinkel och intensitet väljer du ett alternativ från popupmenyn Belysningsstil.

 5. Om du vill ändra djupet för diagramelementen drar du reglaget Diagramdjup.

  Drar du åt höger ser det ut som om diagramelementen sträcks ut mot användaren. Om du skapar ett mycket djupt diagram kan du behöva ändra storlek på diagrammet så att det passar på sidan.

 6. Du gör kanterna i ett 3D-cirkeldiagram tydligare genom att välja Visa fasade kanter.