Lägga till ett diagram och föra in data

Du kan presentera dina data i en rad tvådimensionella (2D) eller tredimensionella (3D) diagramtyper som omfattar cirkeldiagram, linjediagram, liggande stapeldiagram, stående stapeldiagram och ytdiagram. Du kan också skapa ett blanddiagram som lägger två diagramtyper ovanpå varandra i samma figur och visa data i ett 2D-punktdiagram.

Du anger dina data i diagramdataredigeraren som innehåller en tabell du kan redigera (tabellen visas inte i boken). När du byter ut platshållardata i diagramdataredigeraren uppdateras diagrammet direkt med den nya informationen. Du kan kopiera och klistra in data från ett kalkylblad eller en tabell.

Liggande stapeldiagram, teckenförklaring och diagramdataredigeraren

Skapa ett nytt diagram

 1. Välj en diagramtyp från popupmenyn Diagram i verktygsfältet.

 2. Du anger data i diagramdataredigeraren genom att göra något av följande:

  • Om du vill redigera text (inklusive etiketter): Dubbelklicka på texten och skriv in ny text.

  • Om du vill kopiera data från ett kalkylblad eller en tabell: Kopiera och klistra in data i diagramdataredigeraren.

  • Om du vill ändra ordning på rader eller kolumner: Dra en rad- eller kolumnetikett till en ny plats.

  • Om du vill lägga till rader eller kolumner: Klicka på Lägg till rad eller Lägg till kolumn.

  • Om du vill radera rader eller kolumner: Markera rad- eller kolumnetiketten och tryck på backstegstangenten.

 3. Vill du ändra vilka data som visas klickar du på en av knapparna Rita upp rad och kolumn i diagramdataredigeraren.

  Rad- och kolumnknappar i diagramdataredigeraren
 4. Dra för att flytta och ändra storlek på diagrammet.

 5. Anpassa diagrammets formatering.

Redigera data i ett befintligt diagram

Redigera data i ett befintligt diagram genom att öppna diagramdataredigeraren och ange den nya informationen. När du redigerar data uppdateras diagrammet omedelbart med den nya informationen.

 1. Markera diagrammet.

 2. Om diagramdataredigeraren inte är öppen klickar du på Granskare i verktygsfältet, klickar på diagramgranskarknappen och sedan på Redigera data.

  Du kan också välja Format > Diagram > Visa dataredigerare.

 3. Markera tabellcellerna i diagramdataredigeraren och ange dina data i dem.

  Data som redigeras i diagramdataredigeraren

Ändra ett diagram från en typ till en annan

När du ändrar från en diagramtyp till en annan kanske diagrammets formatering inte bevaras i det nya diagrammet.

 1. Markera diagrammet.

 2. Om granskaren för diagram inte är öppen klickar du på Granskare i verktygsfältet, klickar på diagramgranskarknappen och väljer en annan diagramtyp från popupmenyn uppe till vänster.

  • Om du ändrar till ett cirkeldiagram: Den första datapunkten i varje serie representeras av en kil.

  • Om du ändrar till ett punktdiagram: Varje punkt i diagrammet kräver två värden. Om diagrammet baseras på ett udda antal rader eller kolumner plottas inte den sista raden eller kolumnen.

  • Om du ändrar till ett liggande eller stående stapeldiagram, ytdiagram eller linjediagram: Varje serie i det nya diagrammet motsvaras av en rad eller kolumn i diagramdataredigeraren.

  • Om du ändrar till en 3D-version av ett diagram: Diagramgranskaren innehåller reglage för justering av objektdjup, belysningsstil, med mera.