Lägga till och redigera foton och grafik

Du kan lägga till en bild eller annan grafik (med ett filformat som stöds) på en sida i boken genom att dra bilden från mediebläddraren, Finder eller ett annat program.

När du har lagt till en bild i boken och placerat in den på sidan kan du använda verktygen i iBooks Author till att maska (beskära) bilden, ändra dess ljusstyrka, kontrast och andra bildegenskaper, eller radera dess balgrund.

Maska (beskära) en bild

Du kan beskära bilder, utan att ändra originalbilden, genom att maska kanterna för att gömma oönskade delar.

 1. Markera den bild du vill maska.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill maska bilden med en rektangulär form: Klicka på knappen Mask i formatfältet. Om formatfältet inte syns väljer du Innehåll > Visa formatfältet.

   Bild som maskas med markeringshandtag på masken och maskreglage som visas under bilden.
  • Om du vill maska bilden med en form: Välj Format > Bild > Mask med form > Form.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra storlek på bilden: Dra reglaget ovanför knappen Redigera mask.

  • Om du vill flytta bilden i ramen: Dra bilden.

  • Om du vill flytta masken: Dra den prickade kanten på masken.

  • Om du vill ändra storlek på masken: Dra i markeringshandtagen på maskens prickade kant. Om du vill behålla maskens proportioner håller du ned skifttangenten medan du drar.

  • Om du vill rotera masken: Håll ned kommandotangenten medan du drar handtaget för en hörnmarkör på masken.

 4. När du är nöjd med placeringen och storleken på bilden och masken avslutar du genom att göra något av följande:

  • Dubbelklicka på masken eller bilden.

  • Tryck på returtangenten.

  • Klicka utanför bilden.

  • Klicka på Redigera mask.

Vill du ta bort masken från bilden väljer du Format > Bild > Ta bort mask.

Ändra en bilds ljusstyrka, kontrast och andra inställningar

Justeringar du gör i iBooks Author påverkar inte originalbilden.

 1. Markera bilden.

 2. Klicka på knappen Justera bild i formatfältet.

  Om formatfältet inte syns väljer du Innehåll > Visa formatfältet.

 3. Använd reglagen till att justera bilden.

  • Ljusstyrka: Ändra mängden vitt i bilden. Dra mot höger för att öka mängden vitt så att bilden blir ljusare.

  • Kontrast: Ändra skillnaden mellan ljusa och mörka partier i bilden. Om du ökar kontrasten blir de ljusa partierna ljusare och de mörka mörkare. Om du minskar kontrasten minskar skillnaden mellan ljust och mörkt. När du drar mot höger blir övergången mellan ljusa och mörka partier skarpare. Det kan göra att bilder ser ut som illustrationer.

  • Mättnad: Ändra färgernas mättnad i bilden. Om du drar åt höger blir färgerna mer mättade eller mer levande.

  • Temperatur: Ändra hur varm eller kall bilden är genom att justera mängden varma toner (gult) eller kalla toner (blått).

  • Färgton: Ändra färgtonen för hela bilden genom att justera mängden magenta eller gröna toner.

  • Skärpa: Gör bildens fokus skarpare eller oskarpare.

  • Exponering: Ändra hur ljus eller mörk bilden är. När du justerar exponeringen blir alla delar av bilden ljusare eller mörkare. När du ökar exponeringen kan färger bli svagare.

  • Histogram och nivåer: Histogrammet visar hela färginformationen för bilden, från den mörkaste skuggan till vänster till den ljusaste högdagern till höger. Höjden på topparna talar om hur mycket färginformation som faller inom ett givet intervall.

   Om du vill ställa in ljusnivån drar du det högra nivåreglaget mot mitten. Drar du reglaget mot vänster minskar färgintervallet och högdagrar kan bli klarare. Reglagets placering anger hur mycket information som visas i de ljusaste delarna av bilden. All information till höger om reglaget utelämnas i bilden.

   Om du vill ställa in mörkernivån drar du det vänstra reglaget mot mitten. Drar du reglaget mot vänster minskar färgintervallet och skuggor kan bli klarare. Reglagets placering anger hur mycket information som visas i de mörkaste delarna av bilden. All information till vänster om reglaget utelämnas i bilden.

   Du kanske vill dra reglaget till precis den punkt där histogrammet visar en tydlig knöl, vilket anger att det finns detaljer tillgängliga.

  • Förbättra: Justera automatiskt bilden genom att fördela de röda, gröna och blå tonerna jämnt över histogrammet.

Om du vill återställa bildens ursprungliga inställningarna klickar du på Återställ bild.

Ta bort bakgrunden eller oönskade element från en bild

Du använder verktyget Direktalfa för att göra delar av en bild genomskinliga. Funktionen är användbar om du vill ta bort en oönskad bakgrund eller färger.

Du får bäst resultat om du tar bort enhetliga färger som är tydligt avgränsade. Om du vill ta bort områden som är mindre tydligt avgränsade markerar du ett mindre område och upprepar processen.

 1. Markera bilden.

 2. Välj Format > Bild > Direktalfa.

 3. Klicka på den färg du vill göra ogenomskinlig och dra långsamt över den.

  Medan du drar växer markeringen så att ett sammanhängande område med liknande färger markeras. Du kan styra hur mycket av bilden som markeras genom att dra mindre eller mer.

  Om du vill ta bort alla förekomster av färgen från bilden håller du ned alternativtangenten medan du drar.

  Färg tas bort från en bild med verktyget Direktalfa
 4. Upprepa steg 3 så många gånger du vill.

Viktigt: Bilder får inte vara större än 25 megapixlar (5000 x 5000 bildpunkter) eller 50 MB.