Markera, flytta och duplicera objekt

När du klickar på ett objekt för att markera det visas handtag. Du kan använda handtagen till att ändra objektet.

I en del fall varierar sättet du kan flytta på ett objekt beroende på om objektet är textbundet, flytande eller förankrat.

Exempel på flytande och textbundna objekt med markeringshandtag

Markera objekt

Gör något av följande:

 • Om du vill markera ett objekt: Klicka på det.

  Vill du markera ett objekt vars fyllning är angiven till Ingen klickar du på objektramen.

 • Om du vill markera flera objekt: Kommando-klicka på dem.

  Du kan markera flera flytande och förankrade objekt. Om du markerar ett textbundet objekt kan du bara kommando-klicka på andra textbundna objekt.

 • Om du vill markera alla objekt på en sida: Tryck på kommando-A.

  Detta markerar inte textbundna objekt.

 • Om du vill markera ett objekt som är grupperat med andra objekt: Klicka på objektet två gånger långsamt, eller avgruppera objekten först (välj Ordna > Avgruppera).

  Om det enstaka objektet inte markeras när du klickar två gånger på det kan det vara inbäddat i flera lager grupperingar. Klicka igen tills objektet är markerat.

 • Om du vill markera eller avmarkera ett objekt när flera objekt är markerade: Kommando-klicka på objektet.

Flytta objekt

Gör något av följande:

 • Om du vill flytta ett objekt: Dra det. Dra inte i objektets markeringshandtag eftersom du oavsiktligt kan råka ändra storlek på objektet.

  Vill du flytta ett objekt vars fyllningsfärg är angiven till Ingen drar du i objektramen.

 • Om du vill begränsa ett objekts rörelse till horisontell, vertikal eller en 45-gradig vinkel: Håll ned skifttangenten medan du drar.

 • Om du vill flytta ett objekt en bildpunkt åt gången: Tryck på en piltangent. Vill du flytta ett objekt tio bildpunkter i taget trycker du på skifttangenten och en piltangent.

 • Om du vill visa placeringen på ett objekt när du flyttar det: Välj iBooks Author > Inställningar, klicka på Allmänt och markera Visa storlek och position vid objektflyttning.

Kopiera eller duplicera objekt

Om du kopierar eller dupliceras ett objekt beror på var du vill placera kopian. Om du placerar kopian långt bort från originalet (i ett annat kapitel till exempel) är det enklare att kopiera och klistra in objektet. Om du placerar kopian nära originalet är det i allmänhet enklare att duplicera objektet.

Gör något av följande:

 • Om du vill kopiera och klistra in ett objekt: Markera det, välj Redigera > Kopiera, klicka där du vill att kopian ska visas och välj Redigera > Klistra in.

 • Om du vill duplicera ett objekt gör du något av följande: 

  • Alternativdra objektet.

  • Markera objektet och välja Redigera > Duplicera. Kopian placeras ovanpå originalet, något förskjutet. Dra kopian till den önskade platsen.

Om du inte kan markera eller flytta ett objekt kanske objektet är låst, placerat i ett lager bakom ett annat objekt, eller grupperat med andra objekt.