Formatera tabellceller och -ramar

Du kan formatera en tabell med granskaren för tabeller. Många alternativ är även tillgängliga i formatfältet.

Dela upp eller slå ihop tabellceller

När du delar upp tabellceller delas varje markerad cell upp i två lika delar, horisontellt (rader) eller vertikalt (kolumner). Båda de nya cellerna får samma bakgrundsfärg eller bakgrundsbild. All text som fanns i den ursprungliga cellen placeras i den översta cellen eller cellen längst till vänster.

Vid ihopslagning av tabellceller kombineras intilliggande celler till en eller sammanfogas celler som delats tidigare. Ramarna försvinner och de beter sig som en enda cell.

Gör något av följande:

 • Om du vill dela upp markerade celler horisontellt: Välj Format > Tabell > Dela upp i rader.

 • Om du vill dela upp markerade celler vertikalt: Välj Format > Tabell > Dela upp i kolumner.

 • Om du vill sammanfoga celler som tidigare delats: Markera de celler du vill återförena och välj Format > Tabell > Slå ihop celler.

När du slår ihop celler händer följande med innehållet i cellerna:

 • Horisontella sammanhängande celler som innehåller text, siffror, formaterade värden eller formler: Allt innehåll blir text som separeras med tabbar.

 • Vertikala sammanhängande celler som innehåller text, siffror, formaterade värden eller formler: Allt innehåll blir text som separeras med vagnreturer.

 • Kolumnceller: Cellbakgrunder får den bild eller färg som används i den översta cellen.

 • Radceller: Cellbakgrunder får den bild eller färg som används i cellen längst till vänster.

 • En tom cell och en fylld cell: Innehållet i den fyllda cellen bevaras.

 • En tom cell och en cell som innehåller ett numeriskt format: Det numeriska formatet bevaras.

Ändra storlek på rader och kolumner i en tabell

Gör något av följande:

 • Om du vill ändra storlek på en enskild rad eller kolumn: Dra i ramen på en rad eller kolumn.

 • Om du vill att alla rader eller kolumner ska ha samma storlek: Markera tabellen och välj Format > Tabell > Fördela alternativ jämnt.

 • Om du vill att särskilda rader eller kolumner (intilliggande eller ej) ska ha samma storlek: Markera en eller flera celler och välj Format > Tabell > Fördela alternativ jämnt.

 • Om du vill ange mått för radhöjd eller kolumnbredder: Öppna panelen Tabell i granskaren för tabeller och ange värden i fälten Kolumnbredd och Radhöjd.

 • Om du automatiskt vill ändra storlek på celler för att passa innehållet: I panelen Tabell i tabellgranskaren väljer du Anpassa storlek efter innehåll.

Växla radfärgerna i en tabell

Använd olika bakgrundsfärg för omväxlande rader så att tabellen ser randig ut.

 1. Markera tabellen.

 2. Om granskaren för tabeller inte är öppen börjar du med att öppna den.

 3. Klicka på Tabell i tabellgranskaren och markera Växlande radfärg.

 4. Klicka på färgkällan intill så öppnas fönstret Färger. Välj sedan en färg för de omväxlande raderna.

 5. Om du vill ändra färgfyllningsattributen för de andra raderna använder du alternativen för cellbakgrund i tabellgranskaren.

Använda ett cellformat i tabellceller

Du kan använda ett format på en cell så att värdet i cellen visas på ett visst sätt. Du kan t.ex. använda formatet för valutavärden för celler så att en valutasymbol (t.ex. €, ¥ eller $) visas efter talen i cellerna.

 1. Markera en eller flera celler.

 2. Om granskaren för tabeller inte är öppen börjar du med att öppna den.

 3. Klicka på Format i tabellgranskaren.

 4. Välj ett format i popupmenyn Cellformat.

  Om du vill lägga till ett värde i en tom cell som har ett format markerar du cellen och skriver ett värde. Formatet används när du lämnar cellen.

  När du har definierat ett cellformat kan du koppla det till flera celler genom att använda automatisk fyllning.

  Använd de här tabellcellformaten

  När du vill

  Automatiskt

  Automatiskt formatinnehåll baserat på de tecken den innehåller (ingen specifik formatering används)

  Nummer

  Formatera numeriska decimalplatser, separatorer för tusendelar eller negativa värden

  Valuta

  Formatera monetära värden

  Procent

  Visa numeriska värden följda av procentsymbolen (%)

  Datum och tid

  Formatera värden för datum och tid

  Tidslängd

  Formatera värden för vecka, dag, timme, minut, sekund och mikrosekund

  Bråk

  Formatera värden som är mindre än 1

  Numeriskt system

  Formatera siffror med ett visst numeriskt system (t.ex. decimalt eller binärt)

  Vetenskaplig

  Formatera siffror med en exponent med basen 10

  Text

  Visa cellinnehållet exakt som du skriver det

  Anpassat

  Definiera ett eget cellformat

Välj Automatiskt från popupmenyn Cellformat om du vill ta bort all cellformatering.

Lägga till en färg i tabeller eller tabellceller

Du kan lägga till en färg i hela tabeller eller enskilda tabellceller. Du kan också lägga till en färgövertoning i enskilda tabellceller.

 1. Markera en hel tabell eller en eller flera tabellceller.

 2. Om granskaren för tabeller inte är öppen börjar du med att öppna den.

 3. Gör något av följande i panelen Tabell:

  • Om du vill lägga till en färg i en tabell eller tabellceller: Välj Färgfyllning från popupmenyn Cellbakgrund.

  • Om du vill lägga till en färgövertoning i en eller flera tabellceller: Välj Övertoningsfyllning från popupmenyn Cellbakgrund.

Du kan fortfarande skriva på en cellbakgrund.

Formatera tabellcellsramar

 1. Markera en tabellcellsram.

 2. Om granskaren för tabeller inte är öppen börjar du med att öppna den.

 3. Gör något av följande i panelen Tabell:

  • Om du vill ändra linjestilen (streck): Välj en hel linje, en streckad linje eller Ingen (för att göra ramarna osynliga) från popupmenyn Cellramar.

  • Om du vill ändra linjefärg: Klicka på färgkällan och välj en färg i fönstret Färger.

  • Om du vill ändra linjetjocklek: Ange en siffra i fältet intill popupmenyn Cellramar. Om du vill ange en siffra lägre än 0,25 eller högre än 10 skriver du in den i fältet.