Lägga till en tabell

Du kan använda tabeller till att presentera data eller information på ett sätt som är lätt att överblicka och jämföra. I iBooks Author kan du lägga till och formatera tabeller med så många rader och kolumner som du behöver.

Skapa en ny tabell

 1. Klicka på Tabell i verktygsfältet eller välj Infoga > Tabell.

 2. Om du vill ändra storlek på tabellen drar du i någon av markörerna.

  • Om du vill bevara tabellens storleksförhållande: Håll ned skifttangenten medan du drar.

  • Om du vill öka storleken på tabellen från dess mitt: Håll ned alternativtangenten medan du drar.

 3. Om du vill lägga till rader eller kolumner gör du något av följande:

  • Om du vill ange antalet rader eller kolumner: Skriv in antal i granskaren för tabeller eller i formatfältet.

  • Om du vill lägga till en rad eller kolumn i en särskild del av tabellen: Markera en cell och välj Format > Tabell > Lägg till alternativ före eller Format > Tabell > Lägg till alternativ efter.

  • Om du vill lägga till en rad i slutet av tabellen: Tryck på tabbtangenten när den sista cellen i tabellen (innan eventuella fotnotsrader) är markerad.

 4. Om du vill lägga till rubrik- eller fotnotsrader eller rubrikkolumner gör du något av följande:

  • Välj Format > Tabell > Rubrikrader  > n eller Format > Tabell > Rubrikkolumner > n.

  • Välj det antal rubrikrader eller rubrikkolumner du vill lägga till från popupmenyn Sidhuvud och sidfot i tabellgranskaren.

Du kan också lägga till en tabell genom att kopiera en tabell i ett Pages '09-dokument eller Numbers '09-kalkylblad och klistra in den i boken. Gömda rader eller kolumner och kommentarer i Numbers-celler kopieras inte till iBooks Author.

Lägga till och redigera tabellcellinnehåll

Gör något av följande:

 • Om du vill lägga till text i en cell eller ersätta allt innehåll i en cell: Markera en cell och börja skriva.

  Om ”Returtangenten flyttar till nästa cell” inte är markerat i granskaren för tabeller kan du också markera cellen och sedan trycka på returtangenten eller entertangenten. Detta markerar allt i cellen och du kan sedan börja skriva.

  Obs! När du skriver text i en cell föreslår iBooks Author text som kanske kan användas till att fylla i resten av cellinnehållet. Förslaget baseras på liknande text i tabellen. Du kan använda den föreslagna texten eller fortsätta skriva. Vill du avaktivera automatiska förslag väljer du iBooks Author > Inställningar, klickar på Allmänt och avmarkerar ”Visa autokompletteringslista i tabellkolumner”.

 • Om du vill placera insättningspunkten inuti en cell: Klicka en gång för att markera tabellen, en gång till för att markera cellen och en tredje gång för att placera insättningspunkten i cellen.

  När insättningspunkten finns i cellen kan du göra något av följande:

  • Om du vill infoga en styckebrytning: Tryck på returtangenten.

  • Om du vill infoga en radbrytning: Tryck på alternativ-returtangenten.

  • Om du vill infoga en tabb: Tryck på alternativ-tabbtangenten.

 • Om du vill ersätta innehållet i cellen: Dubbelklicka på det cellinnehåll du vill ersätta. Håll ned skifttangenten och markera mer innehåll om du vill ersätta mer. Ersätt det markerade innehållet genom att skriva.

 • Om du vill ångra ändringar du gjort i en tabellcell sedan du markerade cellen: Tryck på escape-tangenten (esc).

 • Om du vill radera innehållet i tabellceller, rader eller kolumner: Markera cellerna, raderna eller kolumnerna och tryck på backstegstangenten.

 • Om du vill radera cellens innehåll, bakgrundens fyllningsfärg och stilinställningar: Välj Redigera > Rensa allt. Den förvalda stilen används på markeringen.

 • Om du vill flytta celler inuti en tabell eller till en annan tabell. Markera en cell eller flera intilliggande celler och dra sedan markeringen tills alla målceller är markerade. De värden som finns i målcellerna ersätts. Värdena på den ursprungliga platsen tas bort.

 • Om du vill kopiera celler inuti en tabell, till en annan tabell eller till en sida: Håll ned alternativtangenten medan du drar markerade celler. De värden som finns i målcellerna ersätts. Värdena på den ursprungliga platsen finns kvar.

Fylla tabellceller automatiskt

Med autofyllning kan du använda innehållet i en eller flera celler till att automatiskt fylla i värden i intilliggande celler.

Gör något av följande:

 • Om du vill klistra in innehållet och färgfyllningen från en cell i intilliggande celler: Markera cellen och dra fyllningshandtaget (en liten cirkel i cellens nedre högra hörn) över de celler där du vill klistra in information.

  Alla data, cellformat, formler och färgfyllningar som hör till den markerade cellen klistras in. Om någon av målcellerna innehåller data skrivs de över med det värde du klistrar in.

 • Om du vill klistra in innehåll och färgfyllning från en cell till en eller flera celler i samma rad eller kolumn: Markera två eller flera intilliggande celler, välj Format > Tabell > Fyll och välj ett alternativ från undermenyn:

  • Fyll åt höger: Tilldelar alla markerade celler det värde som finns i den markerade cellen längst till vänster.

  • Fyll åt vänster: Tilldelar alla markerade celler det värde som finns i den markerade cellen längst till höger.

  • Fyll uppåt: Tilldelar alla markerade celler det värde som finns i den markerade cellen längst ned.

  • Fyll nedåt: Tilldelar alla markerade celler det värde som finns i den markerade cellen högst upp.

 • Vill du sprida ett mönster till andra celler (exempelvis om en cell innehåller en veckodag): Markera cellen och dra mot höger eller nedåt.

  Dy bygger vidare på ett numeriskt mönster genom att markera två eller flera celler innan du drar. Om du exempelvis markerar två celler som innehåller 1 och 2 läggs värdena 3 och 4 till när du drar genom de två intilliggande cellerna. Om du markerar celler som innehåller 1 och 4 läggs värdena 7 och 10 till (värdena ökas i steg om 3).

Markera och flytta tabellcellsramar

Markera tabell- eller cellramar för att ändra deras utseende eller flytta dem inom tabellen. Du kan markera hela tabellramar eller enskilda cellramssegment. Du kan även markera flera ramsegment, vilket gör det enkelt att ändra utseende på flera åt gången.

Gör något av följande:

 • Om du vill markera en ram: Markera tabellen klicka på ramen.

 • Om du vill markera särskilda ramar för flera celler: Markera tabellen, raden, kolumnen eller cellerna och klicka på en Cellramar-knapp i granskaren för tabeller.

 • Om du vill markera ett ramsegment: Markera tabellen och dubbelklicka på segmentet. Om tabellen är inte är markerad klickar du tre gånger på segmentet. Om du vill markera (eller avmarkera) ytterligare segment håller du ned skift- eller kommandotangenten medan du klickar.

 • Om du vill flytta ett ramsegment: Markera segmentet och dra det.