Räkna och sortera tabelldata

Tabeller presenterar inte bara data, de kan också hjälpa dig att bearbeta informationen. Du kan till exempel skapa en tabell för att addera och multiplicera sifferkolumner eller för att beräkna resultat med hjälp av funktioner och formler.

Du kan också ställa in så att tabellceller automatiskt ändrar formatering när deras värden når ett värde som du har valt.

Beräkna cellvärden

Du kan skapa celler som automatiskt adderar, multiplicerar och gör andra beräkningar.

 1. Markera den tabellcell där du vill att resultatet ska visas och välj Infoga > Funktion > Visa funktionsbläddrare.

  Alla tillgängliga funktioner visas i funktionsbläddraren.

  Klicka på Senaste upptill i fönstret för att komma åt någon av de senast använda funktionerna.

 2. Markera en funktion i den högra kolumnen.

  Vill du filtrera alternativen markerar du en kategori i den vänstra kolumnen.

 3. I formelredigeraren ersätter du varje argumentplatshållare i funktionen med en cell eller ett cellintervall och värden.

  Till exempel innehåller följande formel funktionen SUMMA med ett enda argument (ett cellintervall) som adderar värdena i kolumn A, rad 2 till 10:

  =SUMMA(A2:A10)

 4. Justera vilka celler som ska ingå i beräkningen genom att dra i cellmarkeringshandtagen.

 5. När du är klar klickar du på knappen Godkänn (med en bockmarkering) i formelredigeraren.

  Om du klickar på knappen Avbryt (med ett X) i formelredigeraren lämnar du den markerade cellen utan att använda formeln.

Du hittar mer information om formler och funktioner i Formler och funktioner Hjälp.

Sortera tabellcellvärden

Du kan sortera värden i några eller alla celler i en kolumn i stigande eller fallande ordning. Rubrikceller sorteras inte.

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill sortera om alla celler i en kolumn: Markera en cell i kolumnen.

  • Om du vill sortera om enskilda celler: Markera cellerna.

 2. Om granskaren för tabeller inte är öppen börjar du med att öppna den och klickar sedan på Tabell.

 3. Välj Sortera stigande eller Sortera fallande från popupmenyn Redigera rader och kolumner.

Ställa in villkorliga formateringsregler

Villkorsstyrd formatering ändrar en cells utseende när den innehåller ett testvärde, vilket antingen kan vara ett värde du anger eller ett värde som matchar ett annat värde i en viss tabellcell.

Du använder villkorsstyrd formatering genom att markera en eller flera celler och sedan definiera en eller flera regler. Reglerna anger vilka visuella effekter som används för celler när de innehåller testvärdet.

Regler som används på flera celler utlöser villkorsstyrd formatering när någon av cellerna innehåller testvärdet.

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill använda samma regler för en hel tabell: Markera tabellen.

  • Om du vill använda regler för enskilda celler: Markera cellerna.

 2. Klicka på Format och sedan på Visa regler i granskaren för tabeller.

 3. Välj ett alternativ från popupmenyn i fönstret Villkorlig formatering.

 4. Gör något av följande för att ange ett testvärde:

  • Om du vill ange en siffra eller text: Ange den i testvärdefältet till höger om popupmenyn.

  • Om du vill ange värdet i en befintlig tabellcell: Klicka på den blåa symbolen på högra sidan av värdefältet och klicka på tabellcellen som innehåller det testvärde du vill använda.

  Om du väljer Mellan eller Inte mellan som logisk regel måste du ange två cellplaceringar.

 5. För att ange formatering för alla celler som innehåller testvärdet klickar du på Redigera, använder stilknapparna och klickar sedan på Klar.

  Provrutan den effekt ditt val får.

 6. Om du vill lägga till ytterligare en regel klickar du på lägg till-knappen och upprepar steg 3 till 5.

 7. Du ändrar en regel genom att göra något av följande:

  • Om du vill radera ett testvärde som refererar till en tabellcell: Markera en cellreferens i testvärdefältet och tryck på backstegstangenten.

  • Om du vill ersätta en cellreferens med en annan: Markera cellreferensen i testvärdefältet och klicka på tabellcellen som innehåller det värde du vill använda.

  • Om du vill ersätta ett texttestvärde med en cellreferens: Markera texten i testvärdefältet, klicka på den lilla blåa symbolen och klicka på en tabellcell.

  Tips: För att hitta alla tabellceller med samma regler för villkorsstyrd formatering som en specifik cell markerar du cellen och klickar på Markera alla.

Om du definierar mer än en regel för en cell, och cellens värde uppfyller villkoren för flera regler, använder cellen:

 • Textfärgen för den översta regeln med en angiven textfärg.

 • Typsnittsstilen för den översta regeln med en angiven typsnittsstil.

 • Cellfyllningsfärgen för den översta regeln med en angiven fyllningsfärg.

Om du lägger till text i en cell med villkorlig formatering och ändrar den nya textens färg bevarar den befintliga texten den färg som angivits i regeln.

Tips: Om du vill använda regler för villkorsstyrd formatering på celler i en annan tabell markerar du en cell vars regler du vill återanvända, väljer Redigera > Kopiera, markerar en eller flera celler i en annan tabell och väljer Redigera > Klistra in.