Tổng quan về iBooks Author
Cửa sổ chính, Luồng công việc mẫu, iBooks Author là gì?.

Thiết lập sách của bạn
Tạo hoặc sửa đổi mẫu và bố cục, Đặt các thuộc tính của sách và trang, Nhập tài liệu, Tạo sách, Các thành phần của sách.

Thêm và định dạng văn bản
Sử dụng các công cụ viết, Thêm trường văn bản cập nhật, Định dạng văn bản, Thêm văn bản.

Đồ họa, phương tiện và các đối tượng khác
Các phương trình toán học, Biểu đồ, Bảng, Kiểu, Các ảnh và hình ảnh khác, Tiện ích (phương tiện tương tác), Thêm và sửa đổi đối tượng, Tổng quan.

Xem trước, xuất bản và in sách
In sách, Gửi sách qua email, Xuất sách của bạn, Xuất bản lên iBooks Store, Xem trước trong iBooks.

Tùy chỉnh cài đặt
Nếu bạn nhìn thấy mục cảnh báo tài liệu, Thay đổi thuộc tính mặc định của đối tượng, Tùy chỉnh thanh công cụ, Thay đổi cài đặt thước, Xem các ký tự ẩn và lề đối tượng.

Phím tắt và cử chỉ
Cử chỉ trên Multi-Touch, Phím tắt, Tổng quan.

Tài nguyên khác