Định dạng ô bảng và đường viền

Bạn có thể định dạng bảng bằng trình kiểm tra Bảng; nhiều tùy chọn cũng sẵn có trong thanh định dạng.

Chia hoặc hợp nhất các ô bảng

Chia các ô sẽ chia từng ô được chọn thành hai phần bằng nhau, theo chiều ngang (thành các hàng) hoặc theo chiều dọc (thành các cột). Cả hai ô mới đều có các hình ảnh hoặc màu nền như nhau. Mọi văn bản có trong ô ban đầu sẽ vẫn có trong ô trên cùng hoặc dưới cùng bên trái.

Hợp nhất các ô kết hợp các ô liền kề thành một ô hoặc nối lại các ô đã được chia trước đó, loại bỏ các đường viền để các ô đó hoạt động như một ô đơn lẻ.

Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

 • Chia các ô được chọn theo chiều ngang: Chọn Định dạng > Bảng > Chia thành các Hàng.

 • Chia các ô được chọn theo chiều dọc: Chọn Định dạng > Bảng > Chia thành các Cột.

 • Nối lại các ô đã bị chia trước đó: Chọn tất cả các ô bạn muốn nối lại và chọn Định dạng > Bảng > Hợp nhất Ô.

Khi bạn hợp nhất các ô, dưới đây là những gì xảy ra với nội dung ô:

 • Các ô liền nhau theo chiều ngang chứa các văn bản, số, giá trị được định dạng hoặc công thức: Tất cả nội dung trở thành văn bản được phân tách bởi các tab.

 • Các ô liền nhau theo chiều dọc chứa các văn bản, số, giá trị được định dạng hoặc công thức: Tất cả nội dung trở thành văn bản được phân tách bởi dấu chuyển dòng.

 • Các ô cột: Nền ô giả định hình ảnh hoặc màu từ ô trên cùng.

 • Các ô hàng: Nền ô giả định hình ảnh hoặc màu từ ô ngoài cùng bên trái.

 • Ô trống và ô không trống: Nội dung của ô không trống được giữ lại.

 • Ô trống và ô chứa định dạng số: Định dạng số được giữ lại.

Định cỡ lại các cột và hàng bảng

Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

 • Định cỡ lại hàng hoặc cột riêng lẻ: Kéo đường viền hàng hoặc cột.

 • Làm cho tất cả các hàng hoặc cột có cùng kích cỡ: Chọn bảng và chọn Định dạng > Bảng > Phân bố Tùy chọn Đều nhau.

 • Làm cho các hàng hoặc cột cụ thể (liền kề hoặc không liền kề) có cùng kích cỡ: Chọn một hoặc nhiều ô và chọn Định dạng > Bảng > Phân bố Tùy chọn Đều nhau.

 • Chỉ định các kích thước cho chiều cao của hàng hoặc chiều rộng của cột: Trong ngăn Bảng của trình kiểm tra Bảng, đặt các giá trị trong các trường Chiều rộng Cột và Chiều cao Hàng.

 • Tự động định cỡ lại các ô bảng để vừa với các nội dung của các bảng đó: Trong ngăn Bảng của trình kiểm tra Bảng, hãy chọn “Tự động định cỡ lại cho vừa với nội dung”.

Thay thế màu hàng bảng

Sử dụng nền màu khác cho các hàng thay thế mang lại cho bảng một hiệu ứng thành dải.

 1. Chọn bảng.

 2. Nếu trình kiểm tra Bảng không mở, mở bảng đó.

 3. Trong trình kiểm tra Bảng, bấm vào bảng và chọn Màu Hàng Thay thế.

 4. Bấm vào ô màu liền kề để mở cửa sổ Màu và chọn một màu cho các hàng thay thế.

 5. Để thay đổi các thuộc tính tô màu của các hàng khác, sử dụng tùy chọn Nền Ô trong trình kiểm tra Bảng.

Áp dụng định dạng ô cho các ô bảng

Bạn có thể áp dụng định dạng cho ô để hiển thị giá trị của ô đó theo cách cụ thể. Ví dụ: bạn có thể áp dụng định dạng loại tiền cho các ô chứa các giá trị tiền tệ để các ký hiệu loại tiền (chẳng hạn như $, £ hoặc ¥) xuất hiện trước các con số trong các ô.

 1. Chọn một ô hoặc các ô.

 2. Nếu trình kiểm tra Bảng không mở, mở bảng đó.

 3. Bấm vào Định dạng trong trình kiểm tra Bảng.

 4. Chọn một định dạng từ menu Định dạng Ô bật lên.

  Để thêm một giá trị vào ô trống có định dạng, chọn ô và nhập giá trị. Định dạng được áp dụng khi bạn rời khỏi ô.

  Sau khi bạn xác định định dạng ô, bạn có thể kết hợp định dạng đó với nhiều ô bằng cách sử dụng tính năng tự động điền.

  Sử dụng các định dạng ô bảng này

  Khi bạn muốn

  Tự động

  Tự động định dạng nội dung dựa trên các ký tự mà nội dung đó chứa (không có định dạng đặc biệt nào được áp dụng)

  Số

  Định dạng các vị trí thập phân số, dấu phân cách hàng nghìn hoặc các giá trị âm

  Loại tiền

  Định dạng các giá trị tiền tệ

  Phần trăm

  Hiển thị các giá trị số sau ký hiệu phần trăm (%)

  Ngày và Giờ

  Định dạng các giá trị ngày và giờ

  Thời hạn

  Định dạng các giá trị tuần, ngày, giờ, phút, giây và micrô giây

  Phân số

  Định dạng các giá trị nhỏ hơn 1

  Hệ thống Số

  Định dạng các số bằng cách sử dụng các quy ước của hệ thống số cụ thể (chẳng hạn như thập phân hoặc nhị phân)

  Khoa học

  Định dạng các số bằng cách sử dụng số mũ lũy thừa cơ số 10

  Văn bản

  Hiển thị chính xác nội dung ô như khi bạn nhập

  Tùy chỉnh

  Xác định định dạng ô của riêng bạn

Để xóa định dạng ô, hãy chọn Tự động từ menu Định dạng Ô bật lên.

Thêm màu vào bảng hoặc ô bảng

Bạn có thể thêm màu đồng nhất vào toàn bộ bảng hoặc các ô riêng lẻ trong bảng. Bạn cũng có thể thêm dải màu vào các ô riêng lẻ trong bảng.

 1. Chọn toàn bộ bảng hoặc một hoặc nhiều ô bảng.

 2. Nếu trình kiểm tra Bảng không mở, mở bảng đó.

 3. Trong ngăn Bảng, hãy thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Thêm màu đồng nhất vào bảng hoặc ô bảng: Chọn Tô Màu từ menu Nền Ô bật lên.

  • Thêm dải màu vào một hoặc nhiều ô bảng: Chọn Tô Dải màu từ menu Nền Ô bật lên.

Bạn vẫn có thể nhập vào nền ô.

Định dạng đường viền ô bảng

 1. Chọn đường viền ô bảng.

 2. Nếu trình kiểm tra Bảng không mở, mở bảng đó.

 3. Trong ngăn Bảng, hãy thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Thay đổi kiểu hàng (nét): Chọn hàng đồng nhất, đường có nét đứt hoặc Không (để hiển thị các đường viền) từ menu Đường viền Ô bật lên.

  • Thay đổi màu đường: Bấm vào ô màu và chọn màu trong cửa sổ Màu.

  • Thay đổi độ đậm hàng: Chỉ định một số trong trường liền kề với menu Đường viền Ô bật lên. Để nhập giá trị ngoài phạm vi từ 0,25 đến 10, nhập giá trị đó vào trường.