Tính và sắp xếp dữ liệu bảng

Bảng không chỉ trình bày dữ liệu; bảng còn cho phép bạn xử lý dữ liệu. Ví dụ: bạn có thể thiết lập một bảng để cộng và nhân các cột số hoặc để tính kết quả bằng các hàm và công thức.

Bạn cũng có thể thiết lập các ô bảng để tự động thay đổi định dạng của các ô đó khi các giá trị của các ô đó bằng giá trị bạn chỉ định.

Tính giá trị ô

Bạn có thể thiết lập các ô tự động cộng, nhân và thực hiện các phép tính khác.

 1. Chọn ô bảng trong đó bạn muốn kết quả xuất hiện và chọn Chèn > Hàm > Hiển thị Trình duyệt Hàm.

  Tất cả các hàm sẵn có được hiển thị trong Trình duyệt Hàm.

  Bấm vào Gần đây ở đầu cửa sổ để truy cập vào bất kỳ hàm nào bạn đã sử dụng gần đây.

 2. Chọn một hàm trong cột bên phải.

  Để lọc các tùy chọn, chọn danh mục trong cột bên trái.

 3. Trong Trình sửa Công thức, thay từng giữ chỗ đối số trong hàm bằng ô hoặc phạm vi ô và các giá trị.

  Ví dụ: công thức sau đây chứa hàm SUM có đối số duy nhất (phạm vi các ô) cộng giá trị trong cột A, các hàng từ 2 đến 10:

  =SUM(A2:A10)

 4. Để điều chỉnh phạm vi các ô trong phép tính, kéo các bộ điều khiển chọn ô.

 5. Khi bạn đã hoàn tất, bấm vào nút Chấp nhận (có dấu chọn) trong Trình sửa Công thức.

  Nếu bạn bấm vào nút Hủy (có X) trong Trình sửa Công thức, bạn hãy thoát khỏi ô được chọn mà không cần áp dụng công thức.

Để biết thêm thông tin về các công thức và hàm, hãy xem Trợ giúp về Công thức và Hàm.

Sắp xếp các giá trị ô bảng

Bạn có thể sắp xếp các giá trị trong một số hoặc tất cả các ô trong cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. Các ô đầu trang không được sắp xếp.

 1. Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Sắp xếp lại tất cả các ô trong một cột: Chọn một ô trong cột.

  • Sắp xếp lại các ô cụ thể: Chọn các ô.

 2. Nếu trình kiểm tra Bảng không mở, mở trình kiểm tra đó và bấm vào Bảng.

 3. Chọn Sắp xếp Tăng dần hoặc Sắp xếp Giảm dần từ menu Sửa Hàng & Cột bật lên.

Thiết lập các quy tắc định dạng có điều kiện

Định dạng có điều kiện thay đổi hình thức của ô khi ô chứa giá trị kiểm tra, có thể là một giá trị mà bạn cung cấp hoặc một giá trị phù hợp với một giá trị khác trong ô bảng cụ thể.

Để áp dụng định dạng có điều kiện, bạn chọn một hoặc nhiều ô rồi xác định một hoặc nhiều quy tắc. Các quy tắc chỉ định hiệu ứng hình ảnh nào sẽ kết hợp với các ô khi các ô đó chứa giá trị kiểm tra.

Các quy tắc được áp dụng cho nhiều ô kích hoạt định dạng theo điều kiện khi bất kỳ ô nào chứa giá trị kiểm tra.

 1. Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Áp dụng các quy tắc tương tự cho toàn bộ bảng: Chọn bảng.

  • Áp dụng các quy tắc cho các ô cụ thể: Chọn các ô.

 2. Trong trình kiểm tra Bảng, bấm vào Định dạng và bấm vào Hiển thị Quy tắc.

 3. Trong cửa sổ Định dạng Có điều kiện, chọn một tùy chọn từ menu bật lên.

 4. Để chỉ định một giá trị kiểm tra, thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Chỉ định một số hoặc văn bản: Nhập số hoặc văn bản đó vào trường giá trị kiểm tra ở bên phải của menu bật lên.

  • Chỉ định giá trị trong ô bảng hiện có: Bấm vào biểu tượng màu xanh ở phía bên trái của trường giá trị và bấm vào ô bảng chứa giá trị kiểm tra bạn muốn.

  Nếu bạn chọn Khoảng hoặc “Không trong khoảng” làm quy tắc lô-gic, bạn cần phải cung cấp hai vị trí ô.

 5. Để chỉ định định dạng sẽ áp dụng cho các ô chức giá trị kiểm tra, bấm vào Sửa, sử dụng các nút kiểu và bấm vào Xong.

  Hộp Mẫu hiển thị hiệu ứng của lựa chọn của bạn.

 6. Để thêm một quy tắc khác, bấm vào nút Thêm và lặp lại các bước từ 3 đến 5.

 7. Để sửa đổi một quy tắc, thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Xóa giá trị kiểm tra quy chiếu đến ô bảng: Chọn quy chiếu ô trong trường giá trị kiểm tra và nhấn Delete.

  • Thay thế quy chiếu ô bằng một quy chiếu ô khác: Chọn quy chiếu ô trong trường giá trị kiểm tra và bấm vào ô bảng chứa giá trị bạn muốn.

  • Thay thế giá trị kiểm tra văn bản bằng một quy chiếu ô: Chọn văn bản trong trường giá trị kiểm tra, bấm vào biểu tượng màu xanh nhỏ và bấm vào ô bảng.

  Mẹo: Để tìm tất cả các ô trong bảng cùng có các quy tắc định dạng có điều kiện như một ô cụ thể, chọn ô đó và bấm vào Chọn Tất cả.

Nếu bạn xác định nhiều hơn một quy tắc cho một ô và giá trị của ô thỏa mãn các điều kiện của nhiều quy tắc, ô sử dụng:

 • Màu văn bản cho quy tắc trên cùng có màu văn bản được chỉ định.

 • Kiểu phông chữ cho quy tắc trên cùng có kiểu phông chữ được chỉ định.

 • Màu tô ô cho quy tắc trên cùng có màu tô được chỉ định.

Nếu bạn thêm văn bản vào ô có định dạng theo điều kiện và thay đổi màu của văn bản tiếp theo, văn bản hiện có sẽ giữ lại màu bạn đã đặt trong quy tắc.

Mẹo: Để áp dụng các quy tắc định dạng có điều kiện cho các ô trong một bảng khác, chọn một ô có các quy tắc bạn muốn sử dụng lại, chọn Sửa > Sao chép, chọn một hoặc nhiều ô trong bảng khác và chọn Sửa > Dán.