Định dạng biểu đồ

Mọi biểu đồ bạn tạo đều có tiêu đề, chú giải và nhãn. Bạn có thể định vị lại và định dạng những yếu tố này hoặc bạn có thể ẩn chúng. Bạn cũng có thể sửa đổi các thuộc tính của biểu đồ chẳng hạn như các họa tiết và màu biểu đồ, tỷ lệ trục và điểm biểu thị cũng như kiểu chiếu sáng trong các biểu đồ 3D.

Định dạng tiêu đề, chú giải và nhãn của biểu đồ

 1. Chọn biểu đồ.

 2. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Hiển thị hoặc ẩn tiêu đề hoặc chú giải của biểu đồ: Trong trình kiểm tra Biểu đồ, bấm vào Biểu đồ và chọn hoặc bỏ chọn Hiển thị Tiêu đề hoặc Hiển thị Chú giải.

  • Sửa các nhãn chú giải: Chọn chú giải và sửa văn bản. Bạn cũng có thể sửa các nhãn trong Trình sửa Dữ liệu Biểu đồ.

  • Thêm các yếu tố văn bản mô tả vào biểu đồ: Tạo hộp văn bảnnhóm hộp văn bản đó với bản đồ.

Định dạng các trục biểu đồ

Các điểm dữ liệu được vẽ trên biểu đồ trên trục giá trị và các nhóm dữ liệu được nhóm trên trục loại. Ngoại trừ các biểu đồ thanh thì trục y là trục giá trị và trục x là trục loại. Trong các biểu đồ tán xạ, cả trục x và trục y đều là các trục giá trị. Trong các biểu đồ có hai trục y, Trục Giá trị (Y1) và Trục Giá trị (Y2) được định dạng riêng rẽ.

 1. Chọn biểu đồ.

 2. Trong trình kiểm tra Biểu đồ, bấm vào Trục.

 3. Để định dạng trục loại (x), hãy thực hiện một hoặc cả hai thao tác sau đây trong phần Trục Loại (X) của ngăn Trục:

  • Đặt các ô lưới và dấu biểu thị: Chọn các ô lưới và dấu biểu thị bạn muốn từ menu Chọn Tùy chọn Trục bật lên.

  • Hiển thị các tiêu đề loại (nhóm dữ liệu): Chọn Hiển thị Loại hoặc Hiển thị Loại Cuối cùng từ menu Chọn Tùy chọn Trục bật lên.

   Chỉ định tần suất các nhãn loại xuất hiện trong trường “Ghi nhãn mỗi n loại”. Ví dụ: một giá trị là 2 hiển thị mỗi tiêu đề loại khác, một giá trị là 3 hiển thị mỗi tiêu đề loại thứ ba, v.v.

 4. Để định dạng trục giá trị (y), hãy thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây trong phần Trục Giá trị (Y) của ngăn Trục:

  • Đặt tỷ lệ tuyến tính, lôgarit hoặc phần trăm: Chọn Tỷ lệ Tuyến tính, Tỷ lệ Lôgarit hoặc Tỷ lệ Phần trăm từ menu Chọn Tùy chọn Trục bật lên.

   Tỷ lệ phần trăm chỉ sẵn có cho các biểu đồ thanh, cột và vùng được xếp chồng; tỷ lệ tuyến tính và tỷ lệ lôgarit chỉ sẵn có cho các biểu đồ 2D không được xếp chồng. Các biểu đồ 3D phải sử dụng tỷ lệ tuyến tính.

  • Đặt các giá trị được hiển thị lớn nhất và nhỏ nhất: Nhập các số vào các trường Lớn nhất và Nhỏ nhất. Theo mặc định, các trường hiển thị từ “Tự động”.

  • Chỉ định số chu kỳ giữa các giá trị: Nhập số vào trường Bước.

  • Hiển thị các nhãn giá trị: Chọn Hiển thị Nhãn Giá trị hoặc Hiển thị Giá trị Nhỏ nhất từ menu Chọn Tùy chọn Trục.

  • Chỉ định các đơn vị trên trục giá trị: Chọn một mục từ menu Định dạng bật lên:

   • Số: Không hiển thị đơn vị nào. Để chỉ định các đơn vị, sử dụng trường Hậu tố. Để chỉ định số lượng vị trí thập phân, hãy nhập một số vào trường Thập phân. Để định dạng cách số âm được hiển thị, hãy chọn “–100” hoặc “(100)” từ menu bật lên. Nếu bạn muốn phân tách các thứ tự của đại lượng ở phía bên trái của số thập phân, hãy chọn Dấu phân cách.

   • Tiền tệ: Hiển thị các giá trị dưới dạng số tiền. Chọn biểu tượng tiền tệ từ menu Biểu tượng bật lên. Để chỉ định số lượng vị trí thập phân, hãy nhập một số vào trường Thập phân. Để định dạng cách số âm được hiển thị, hãy chọn “–100” hoặc “(100)” từ menu bật lên. Nếu bạn muốn phân tách các thứ tự của đại lượng ở phía bên trái của số thập phân, hãy chọn Dấu phân cách.

   • Phần trăm: Hiển thị các giá trị dưới dạng phần trăm. Để chỉ định số lượng vị trí thập phân, hãy nhập một số vào trường Thập phân. Để phân tách các thứ tự của đại lượng ở phía bên trái của số thập phân, chọn Dấu phân cách. Nếu bạn muốn định dạng cách số âm được hiển thị, chọn “–100” hoặc “(100)” từ menu bật lên.

   • Ngày và Giờ: Hiển thị định dạng ngày và giờ.

   • Thời lượng: Hiển thị đơn vị thời gian (ví dụ: giây, phút hoặc tuần).

   • Phân số: Hiển thị các giá trị dữ liệu thập phân dưới dạng phân số. Để chọn cách các phân số được làm tròn, hãy chọn một tùy chọn từ menu Độ chính xác bật lên.

   • Khoa học: Hiển thị các giá trị trong ký hiệu khoa học, trong đó 10 được lũy thừa lên cơ số được biểu thị dưới dạng số nguyên E+.

   • Tùy chỉnh: Chọn định dạng số tùy chỉnh bạn đã tạo hoặc tạo một định dạng số mới.

Bạn cũng có thể thay đổi màu và họa tiết của các yếu tố chuỗi hoặc định dạng các biểu tượng điểm dữ liệu và các nhãn giá trị bằng cách sử dụng ngăn Chuỗi của trình kiểm tra Biểu đồ.

Định dạng các yếu tố trong chuỗi dữ liệu của biểu đồ

Bạn có thể sử dụng nhiều hiệu ứng hình ảnh để nâng cao hình thức của chuỗi dữ liệu, chẳng hạn như thanh (trong các biểu đồ cột và thanh), hình dạng điểm dữ liệu (trong các biểu đồ trong hàng và tán xạ) và hình dạng vùng.

Ghi chú: Các góc biểu đồ tròn cũng biểu thị chuỗi dữ liệu trừ các góc biểu đồ trong có cân nhắc định dạng đặc biệt.

Để thực hiện các thay đổi đối với yếu tố chuỗi, trước tiên hãy chọn một yếu tố trong chuỗi bạn muốn thay đổi. Hầu hết các thay đổi được thực hiện bằng cách sử dụng các điều khiển trong ngăn Chuỗi của trình kiểm tra Biểu đồ.

Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

 • Tô các yếu tố chuỗi được chọn với các màu hoặc họa tiết đặc biệt được thiết kế đặc biệt: Bấm vào Trình kiểm tra trong thanh công cụ, bấm vào nút Trình kiểm tra Biểu đồ và bấm vào Màu Biểu đồ. Chọn loại tô màu và bộ sưu tập tô từ các menu bật lên và thực hiện một trong các thao tác sau đây:

  • Tô tất cả các yếu tố trong tất cả các chuỗi dữ liệu: Bấm vào Áp dụng Tất cả. Tô đầu tiên được áp dụng cho các yếu tố trong chuỗi đầu tiên, tô thứ hai cho các yếu tố trong chuỗi thứ hai, v.v.

  • Tô các yếu tố trong chuỗi dữ liệu riêng lẻ: Kéo tô vào yếu tố (thanh, cột, v.v) trong chuỗi.

   Ghi chú: Không thể sử dụng những tô này cho các biểu đồ đường và tán xạ.

 • Điều chỉnh độ chắn sáng, nét, bóng đổ hoặc tô các yếu tố chuỗi được chọn: Chọn yếu tố bạn muốn thay đổi và thực hiện các điều chỉnh bạn muốn trong trình kiểm tra Đồ họa.

 • Hiển thị các nhãn điểm dữ liệu ở định dạng cụ thể: Chọn biểu đồ, bấm vào Chuỗi trong trình kiểm tra Biểu đồ, chọn Nhãn Giá trị và chọn một tùy chọn từ menu Định dạng bật lên:

  • Số: Không hiển thị đơn vị nào. Để chỉ định số lượng vị trí thập phân, hãy nhập một số vào trường Thập phân. Để phân tách các thứ tự của đại lượng ở phía bên trái của số thập phân, chọn Dấu phân cách. Nếu bạn muốn định dạng cách số âm được hiển thị, chọn “–100” hoặc “(100)” từ menu bật lên.

  • Tiền tệ: Hiển thị các giá trị dưới dạng số tiền. Để chỉ định số lượng vị trí thập phân, hãy nhập một số vào trường Thập phân. Để phân tách các thứ tự của đại lượng ở phía bên trái của số thập phân, chọn Dấu phân cách. Để định dạng cách số âm được hiển thị, hãy chọn “–100” hoặc “(100)” từ menu bật lên. Nếu bạn muốn thêm biểu tượng tiền tệ, hãy chọn tùy chọn từ menu Biểu tượng bật lên.

  • Phần trăm: Hiển thị các giá trị dưới dạng phần trăm. Để chỉ định số lượng vị trí thập phân, hãy nhập một số vào trường Thập phân. Để phân tách các thứ tự của đại lượng ở phía bên trái của số thập phân, chọn Dấu phân cách. Nếu bạn muốn định dạng cách số âm được hiển thị, chọn “–100” hoặc “(100)” từ menu bật lên.

  • Ngày và Giờ: Hiển thị định dạng ngày và giờ.

  • Thời lượng: Hiển thị đơn vị thời gian (ví dụ: giây, phút hoặc tuần).

  • Phân số: Hiển thị các giá trị thập phân dưới dạng phân số. Để chọn cách các phân số được làm tròn, hãy chọn một tùy chọn từ menu Độ chính xác bật lên.

  • Khoa học: Hiển thị các giá trị trong ký hiệu khoa học, trong đó 10 được lũy thừa lên cơ số được biểu thị dưới dạng số nguyên E+. Để chỉ định số lượng vị trí thập phân, hãy nhập một số vào trường Thập phân.

  • Tùy chỉnh: Chọn định dạng số tùy chỉnh bạn đã tạo hoặc tạo một định dạng số mới.

Hiển thị thanh lỗi cho điểm dữ liệu trong chuỗi được chọn

Bạn có thể hiển thị thanh lỗi quanh điểm dữ liệu trong tất cả các loại biểu đồ 2D ngoại trừ biểu đồ tròn. Chọn từ các điểm cuối dòng và màu khác nhau trong trình kiểm tra Đồ họa.

 1. Nếu trình kiểm tra Biểu đồ không mở, bấm vào nút Trình kiểm tra trong thanh công cụ, bấm vào nút Trình kiểm tra Biểu đồ và bấm vào Chuỗi.

 2. Bấm vào Tam giác hiển thị nâng cao ở cuối ngăn Chuỗi và bấm vào Thanh Lỗi.

  Đối với các biểu đồ tán xạ, bạn có thể có các thanh lỗi cho cả hai chuỗi dữ liệu. Đặt riêng các biểu đồ đó bằng cách làm theo các chỉ dẫn cho cả hai trục.

 3. Từ menu bật lên đầu tiên, chọn cách bạn muốn các thanh lỗi được hiển thị:

  • Giá trị dương và Giá trị âm: Hiển thị các thanh lỗi đầy đủ, cả hai giá trị trên và dưới từng điểm dữ liệu.

  • Chỉ Giá trị dương: Chỉ hiển thị một phần của từng thanh lỗi nằm phía trên điểm dữ liệu của thanh lỗi đó.

  • Chỉ Giá trị âm: Chỉ hiển thị một phần của từng thanh lỗi nằm phía dưới điểm dữ liệu của thanh lỗi đó.

 4. Từ menu thứ hai bật lên, hãy chọn loại thanh lỗi bạn muốn hiển thị.

Hiển thị đường xu hướng cho điểm dữ liệu trong chuỗi được chọn

Đường xu hướng là đường được tính và vẽ để phù hợp với dữ liệu của bạn, theo loại phương trình bạn muốn. Bạn có thể hiển thị đường xu hướng cho hầu hết các loại biểu đồ 2D, ngoại trừ các biểu đồ thanh, cột, vùng và tròn được xếp chồng.

 1. Chọn chuỗi bạn muốn hiển thị đường xu hướng.

 2. Nếu trình kiểm tra Biểu đồ không mở, bấm vào nút Trình kiểm tra trong thanh công cụ, bấm vào nút Trình kiểm tra Biểu đồ và bấm vào Chuỗi.

 3. Bấm vào Tam giác hiển thị nâng cao ở cuối ngăn Chuỗi và bấm vào Đường xu hướng.

 4. Trong menu bật lên, chọn loại phương trình bạn muốn sử dụng để tính đường xu hướng.

 5. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Xem phương trình mô tả đường xu hướng: Chọn đường và chọn Hiển thị Phương trình. Bạn có thể kéo phương trình này đến bất cứ đâu bạn muốn phương trình đó xuất hiện trên trang.

  • Xem giá trị R bình phương đã được sử dụng để tính một đường xu hướng: Chọn đường và chọn “Hiển thị giá trị R2”. Bạn có thể kéo số này đến bất cứ đâu bạn muốn phương trình đó xuất hiện trên trang.

  • Hiển thị nhãn cho đường xu hướng: Chọn đường và chọn Nhãn. Nhập nhãn trong trường liền kề.

  • Thay đổi màu đường hoặc độ đậm: Chọn đường và bấm vào nút Trình kiểm tra Đồ họa ở đầu cửa sổ Trình kiểm tra. Thực hiện các điều chỉnh bằng các điều khiển trong phần Nét của trình kiểm tra Đồ họa.