Thêm biểu đồ và nhập dữ liệu

Bạn có thể trình bày dữ liệu của mình theo các loại biểu đồ hai chiều (2D) hoặc ba chiều (3D), bao gồm biểu đồ tròn, biểu đồ dòng, biểu đồ thanh, biểu đồ cột và biểu đồ vùng. Bạn cũng có thể tạo biểu đồ hỗn hợp phủ hai loại biểu đồ trong cùng một hình và dữ liệu đồ thị trong biểu đồ 2D tán xạ.

Bạn nhập dữ liệu của mình vào Trình sửa Dữ liệu Biểu đồ. Trình sửa này chứa một bảng mà bạn có thể sửa (bảng không xuất hiện trong sách của bạn). Khi bạn thay thế dữ liệu giữ chỗ trong Trình sửa Dữ liệu Biểu đồ, biểu đồ được cập nhật ngay lập tức để phản ánh dữ liệu của riêng bạn. Bạn có thể sao chép và dán dữ liệu từ bảng tính hoặc bảng.

Biểu đồ thanh, chú giải và Trình sửa Dữ liệu Biểu đồ

Tạo một biểu đồ mới

 1. Chọn một loại biểu đồ từ menu Biểu đồ bật lên trong thanh công cụ.

 2. Để nhập dữ liệu của bạn vào Trình sửa Dữ liệu Biểu đồ, thực hiện bất kỳ tác vụ nào trong các tác vụ sau đây:

  • Sửa văn bản (bao gồm các nhãn): Bấm hai lần vào văn bản và nhập văn bản mới.

  • Sao chép dữ liệu từ bảng tính hoặc bảng: Sao chép và dán dữ liệu đó vào Trình sửa Dữ liệu Biểu đồ.

  • Sắp xếp lại các hàng hoặc cột: Kéo một nhãn cột hoặc hàng đến một vị trí mới.

  • Thêm các hàng hoặc cột: Bấm vào Thêm Hàng hoặc Thêm Cột.

  • Xóa các hàng hoặc cột: Chọn nhãn cột hoặc hàng và nhấn Delete.

 3. Để chuyển dữ liệu nào được vẽ trên biểu đồ, bấm vào một trong các nút “Vẽ Hàng so với Cột” trong Trình sửa Dữ liệu Biểu đồ.

  Các nút Hàng và Cột trong Trình sửa Dữ liệu Biểu đồ
 4. Kéo để di chuyển và định cỡ lại biểu đồ.

 5. Tùy chỉnh định dạng của biểu đồ.

Sửa dữ liệu trong biểu đồ hiện có

Để sửa dữ liệu trong biểu đồ hiện có, bạn mở Trình sửa Dữ liệu Biểu đồ và nhập dữ liệu mới của mình. Khi bạn sửa dữ liệu, biểu đồ được cập nhật ngay lập tức để phản ánh dữ liệu mới.

 1. Chọn biểu đồ.

 2. Nếu Trình sửa Dữ liệu Biểu đồ không được mở, bấm vào Trình kiểm tra trong thanh công cụ, bấm vào nút Trình kiểm tra Biểu đồ và bấm vào Sửa Dữ liệu.

  Bạn cũng có thể chọn Định dạng > Biểu đồ > Hiển thị Trình sửa Dữ liệu.

 3. Chọn các ô bảng trong Trình sửa Dữ liệu Biểu đồ và nhập dữ liệu của bạn vào các ô đó.

  Dữ liệu đang được sửa trong Trình sửa Dữ liệu Biểu đồ

Thay đổi biểu đồ từ loại này sang loại khác

Khi bạn thay đổi từ loại biểu đồ này sang loại biểu đồ khác, định dạng của biểu đồ có thể không được giữ lại trong biểu đồ mới.

 1. Chọn biểu đồ.

 2. Nếu trình kiểm tra Biểu đồ không mở, hãy bấm vào Trình kiểm tra trong thanh công cụ, bấm vào nút Trình kiểm tra Biểu đồ và chọn một loại biểu đồ khác từ menu bật lên ở phía trên bên trái.

  • Nếu bạn chuyển sang biểu đồ tròn: Điểm dữ liệu đầu tiên trong từng loạt được biểu thị dưới dạng một góc.

  • Nếu bạn chuyển sang biểu đồ tán xạ: Từng điểm trong biểu đồ yêu cầu hai giá trị. Nếu biểu đồ được dựa trên số lẻ các hàng hoặc cột, dòng hoặc cột cuối cùng sẽ không được vẽ trên bản đồ.

  • Nếu bạn chuyển sang biểu đồ thanh, biểu đồ vùng hoặc biểu đồ đường: Mỗi loạt trong biểu đồ mới tương ứng với một hàng hoặc cột trong Trình sửa Dữ liệu Biểu đồ.

  • Nếu bạn chuyển sang chế độ 3D của biểu đồ: Trình kiểm tra Biểu đồ cung cấp các điều khiển cho việc quản lý chiều sâu của đối tượng, kiểu chiếu sáng và hơn thế nữa.