Thêm và sửa phương trình bằng LaTeX, MathML, hoặc MathType

Bạn có thể thêm các phương trình và biểu thức toán học và để chúng xuất hiện trong sách hoàn chỉnh của mình. Để thêm một phương trình có định dạng LaTeX hoặc MathML, sử dụng iBooks Author hoặc sử dụng MathType nếu bạn đã cài đặt MathType 6.7d trở lên.

Bạn có thể điều chỉnh kích cỡ phông chữ hoặc màu của phương trình như bạn thấy trong văn bản bình thường.

Ghi chú: Không thể chèn các phương trình và biểu thức toán học được tạo bằng LaTeX, MathML hoặc MathType vào các ô bảng.

Thêm phương trình bằng LaTeX hoặc MathML

 1. Đặt con trỏ vào nơi bạn muốn phương trình xuất hiện.

 2. Chọn Chèn > Phương trình.

 3. Nhập phương trình LaTeX hoặc MathML của bạn vào trường được cung cấp.

  Khi bạn nhập xong, một bản xem trước phương trình của bạn sẽ được hiển thị.

  Nếu bản xem trước hiển thị phương trình trống hoặc một lỗi, kiểm tra phương trình của bạn.

 4. Bấm vào Chèn để thêm phương trình này vào sách của bạn.

 5. Để thay đổi kích cỡ phông chữ hoặc màu của phương trình LaTeX hoặc MathML, bấm vào phương trình và điều chỉnh kích cỡ phông chữ và màu trong thanh định dạng.

 6. Để sửa phương trình, hãy bấm hai lần vào phương trình đó và nhập cách sửa, rồi bấm vào Cập nhật.

Thêm phương trình bằng MathType

Bạn có thể sử dụng MathType 6.7d trở lên để thêm các phương trình vào sách của mình.

Mẹo: Để đặt MathType làm công cụ sửa phương trình mặc định, chọn iBooks Author > Tùy chọn, bấm vào Chung và chọn “Chèn và sửa phương trình bằng MathType”.

 1. Đặt con trỏ vào nơi bạn muốn phương trình xuất hiện.

 2. Chọn Chèn > Phương trình.

  Nếu bạn đặt MathType làm công cụ sửa phương trình mặc định của mình, MathType sẽ tự động mở.

 3. Nhập phương trình của bạn vào trường được cung cấp.

  Xem Trợ giúp MathType để biết các hướng dẫn về cách sử dụng các công cụ MathType.

 4. Để lưu phương trình của bạn, chọn Tệp > Đóng và Quay lại iBooks Author rồi bấm vào Có trong cửa sổ xuất hiện.

 5. Để chỉnh sửa phương trình, bấm hai lần vào phương trình đó và mở lại MathType.

Để biết thông tin về các lệnh LaTeX được hỗ trợ, các yếu tố của MathML và các thuộc tính của MathML, xem bài viết Hỗ trợ của Apple iBooks Author: Giới thiệu về hỗ trợ LaTeX và MathML.