Chọn, di chuyển và nhân bản đối tượng

Khi bạn bấm đối tượng để chọn đối tượng đó, các bộ điều khiển sẽ xuất hiện. Bạn có thể sử dụng các bộ điều khiển để điều khiển đối tượng.

Trong một số trường hợp, cách bạn di chuyển đối tượng tùy thuộc vào việc liệu đối tượng đó là trong dòng, nổi hoặc được neo.

Các ví dụ về các đối tượng nổi và trong dòng có bộ điều khiển chọn

Chọn đối tượng

Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

 • Chọn đối tượng: Bấm đối tượng đó.

  Để chọn đối tượng có Tô màu được đặt thành Không, bấm đường viền của đối tượng.

 • Chọn nhiều đối tượng: Giữ Command và bấm vào các đối tượng đó.

  Bạn có thể chọn nhiều đối tượng nổi và được neo. Nếu bạn chọn một đối tượng trong dòng, bạn chỉ có thể giữ Command và bấm các đối tượng trong dòng khác.

 • Chọn tất cả các đối tượng trên trang: Nhấn Command-A.

  Tác vụ này không chọn các đối tượng trong dòng.

 • Chọn đối tượng được lập nhóm với các đối tượng khác: Bấm từ từ vào đối tượng hai lần hoặc trước tiên hãy bỏ nhóm các đối tượng (chọn Sắp xếp > Bỏ nhóm).

  Nếu bấm hai lần không chọn được đối tượng riêng lẻ bạn muốn, đối tượng đó có thể được lồng vào các lớp nhóm. Bấm lại cho đến khi đối tượng bạn muốn được chọn.

 • Chọn hoặc bỏ chọn một đối tượng khi nhiều đối tượng được chọn: Giữ Command và bấm vào đối tượng.

Di chuyển đối tượng

Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

 • Di chuyển đối tượng: Kéo nhãn đó. Không kéo các bộ điều khiển chọn của đối tượng do bạn có thể vô tình định cỡ lại đối tượng.

  Để di chuyển đối tượng có tô màu được đặt thành Không, kéo đường viền của đối tượng.

 • Giữ chuyển động của đối tượng thành ngang, dọc hoặc góc 45 độ: Giữ phím Shift trong khi bạn kéo.

 • Di chuyển đối tượng một pixel một lần: Nhấn phím mũi tên. Để di chuyển đối tượng 10 pixel một lần, nhấn Shift và phím mũi tên.

 • Hiển thị vị trí của đối tượng khi bạn di chuyển đối tượng đó: Chọn iBooks Author > Tùy chọn, bấm vào Chung và chọn “Hiển thị kích cỡ và vị trí khi di chuyển đối tượng”.

Sao chép hoặc nhân bản đối tượng

Việc bạn có thể sao chép hoặc nhân bản đối tượng hay không tùy thuộc vào nơi bạn muốn đặt bản sao. Nếu bạn sẽ đặt bản sao xa đối tượng ban đầu (ví dụ: trong một chương khác) thì việc sao chép và dán sẽ dễ dàng hơn. Nếu bạn sẽ đặt bản sao gần đối tượng ban đầu thì nói chung việc nhân bản sẽ dễ dàng hơn.

Thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Sao chép và dán một đối tượng: Chọn đối tượng đó, chọn Sửa > Sao chép, bấm vào nơi bạn muốn bản sao sẽ xuất hiện và chọn Sửa > Dán.

 • Để nhân bản một đối tượng, hãy thực hiện một trong những thao tác sau: 

  • Giữ Option và kéo đối tượng.

  • Chọn đối tượng và chọn Sửa > Nhân bản. Bản sao sẽ xuất hiện ở đầu đối tượng ban đầu, chừa ra một chút. Kéo bản sao đến vị trí bạn muốn.

Nếu bạn không thể chọn hoặc di chuyển đối tượng, đối tượng có thể đã bị khóa, tạo lớp phía sau một đối tượng khác hoặc được lập nhóm với các đối tượng khác.