Lập nhóm, tạo lớp và khóa đối tượng

Bạn có thể chuyển đổi nhiều đối tượng thành một đối tượng (ví dụ: giúp di chuyển các tập hợp đối tượng dễ dàng hơn) và khóa các đối tượng do đó bạn không thể vô tình di chuyển chúng. Bạn cũng có thể tạo lớp các đối tượng với các đối tượng khác, để tạo hiệu ứng sâu trên trang.

Dưới đây là ví dụ về hai hình dạng được nhóm cùng nhau thành một đối tượng:

Các đối tượng được lập nhóm cùng nhau

Lập nhóm hoặc bỏ nhóm các đối tượng

Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

 • Lập nhóm các đối tượng: Giữ Command và bấm vào các đối tượng và chọn Sắp xếp > Nhóm.

 • Bỏ nhóm một đối tượng được nhóm: Chọn đối tượng đó và chọn Sắp xếp > Bỏ nhóm.

  Nếu Bỏ nhóm bị làm mờ, đối tượng có thể đã bị khóa. Chọn Sắp xếp > Mở khóa.

 • Chọn một đối tượng đã được nhóm với các đối tượng khác: Bấm một lần vào đối tượng để chọn nhóm và bấm lại để chọn đối tượng riêng lẻ.

  Nếu bấm một lần không chọn được đối tượng riêng lẻ bạn muốn, đối tượng đó có thể được lồng vào nhiều lớp nhóm. Bấm lại cho đến khi đối tượng bạn muốn được chọn.

Kết nối các đối tượng trong một đường

Khi bạn muốn vẽ một đường giữa các đối tượng, sử dụng đường nối (khác với việc vẽ đường dưới dạng một đối tượng riêng rẽ). Bạn có thể di chuyển và sửa đổi các đối tượng được nối với đường nối. Bạn chỉ có thể nối hai đối tượng một lần nhưng bạn có thể kết nối nhiều đối tượng bằng cách lặp lại quá trình.

 1. Giữ Command và bấm vào hai đối tượng bạn muốn nối và chọn Chèn > Đường Nối.

  Một đường thẳng sẽ xuất hiện giữa các đối tượng.

 2. Để sửa đổi đường, bấm vào đường đó để điểm sửa xuất hiện và thực hiện bất kỳ tác vụ nào trong các tác vụ sau đây:

  • Tạo đường cong: Kéo điểm trắng về gần tâm đường.

  • Tạo khoảng trống giữa đường và đối tượng (để đường và đối tượng thực sự không tiếp xúc nhau): Kéo điểm sửa màu xanh. Nếu bạn muốn tạo khoảng trống đều giữa hai đối tượng và đường nối, hãy giữ phím Option và kéo điểm sửa màu xanh.

  • Thay đổi hình thức của đường: Sửa đổi đối tượng hoặc đường như bạn thực hiện với bất kỳ đối tượng nào khác.

  Các đối tượng được nối theo một đường với các điểm sửa

Tạo lớp các đối tượng

Bạn có thể chồng nhiều đối tượng hoặc các đối tượng và văn bản để tạo hiệu ứng sâu trên trang. Khi bạn chồng nhiều đối tượng hoặc văn bản và các đối tượng, bạn có thể thay đổi cách các mục được sắp xếp trong ngăn xếp.

Hai đối tượng được tạo lớp có tùy chọn menu hiển thị
 1. Chọn một đối tượng.

 2. Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Di chuyển đối tượng một lớp một lần: Chọn Sắp xếp > Đưa ra Trước hoặc Sắp xếp > Đưa về Sau.

  • Di chuyển một đối tượng đến rất sát đầu hoặc cuối ngăn xếp: Chọn Sắp xếp > Đưa lên Phía trước hoặc Sắp xếp > Đưa về Phía sau.

Khóa hoặc mở khóa các đối tượng

Bạn có thể khóa các đối tượng nổi và được neo để tránh vô tình di chuyển chúng khi bạn làm việc. Bạn không thể khóa các đối tượng trong dòng.

Sau khi bạn khóa các đối tượng riêng lẻ hoặc các đối tượng được nhóm, bạn không thể di chuyển, xóa hay sửa đổi các đối tượng đó theo bất kỳ cách nào cho đến khi bạn mở khóa chúng. Khi bạn sao chép (nhân bản) một đối tượng được khóa, đối tượng mới cũng bị khóa.

Thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Khóa đối tượng: Chọn đối tượng bạn muốn khóa và chọn Sắp xếp > Khóa.

 • Mở khóa đối tượng: Chọn đối tượng bạn muốn mở khóa và chọn Sắp xếp > Mở khóa.