Thay đổi đường viền của một đối tượng

Bạn có thể thêm, xóa hoặc sửa đổi đường viền (còn được gọi là nét) xung quanh hầu hết đối tượng. Thay vì một đường, bạn có thể sử dụng đường viền đồ họa có tên khung ảnh.

Thanh định dạng chứa các điều khiển cho việc thay đổi kiểu dòng, độ đậm và màu của đường viền. Sử dụng trình kiểm tra Đồ họa để thực hiện các điều chỉnh bổ sung. Dưới đây là các điều khiển Nét trong trình kiểm tra Đồ họa:

Các điều khiển Nét trong trình kiểm tra Đồ họa

Thay đổi đường viền xung quanh một đối tượng

 1. Chọn đối tượng bạn muốn thay đổi.

 2. Nếu trình kiểm tra Đồ họa không mở, bấm vào Trình kiểm tra trong thanh công cụ và bấm vào nút Trình kiểm tra Đồ họa.

 3. Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Thêm đường viền: Chọn Đường từ menu Nét bật lên.

  • Sửa đổi kiểu hàng: Chọn tùy chọn từ menu bật lên bên dưới menu Nét bật lên.

  • Sửa đổi màu của dòng: Bấm vào ô màu và chọn một màu.

  • Thêm khung ảnh: Chọn Khung Ảnh từ menu Nét bật lên và bấm vào hình thu nhỏ để chọn một kiểu. Để thay đổi độ đậm của khung, kéo thanh trượt Tỷ lệ hoặc nhập tỷ lệ phần trăm vào trường liền kề. (Không phải tất cả các khung ảnh đều có thể điều chỉnh được).

Để xóa đường viền của đối tượng, chọn Không từ menu Nét bật lên.