Thêm mô tả trợ năng vào đối tượng

Bạn có thể thêm mô tả trợ năng vào bất kỳ đối tượng nào trong sách của mình. Khi sách được xem trên iPad hoặc Mac, VoiceOver (trình đọc màn hình của Apple) sẽ đọc to mô tả trợ năng của đối tượng.

Nếu bạn không cung cấp mô tả, VoiceOver sẽ đọc mô tả mặc định của đối tượng (ví dụ: “biểu đồ tròn”).

VoiceOver sẽ tự động đọc các tiêu đề, nhãn và chú thích của đối tượng.

Thêm hoặc sửa văn bản trợ năng

  1. Chọn một đối tượng.

  2. Nếu trình kiểm tra Tiện ích không mở, bấm vào Trình kiểm tra trong thanh công cụ, bấm vào nút Trình kiểm tra Tiện ích và bấm vào Bố cục.

  3. Trong trường Mô tả Trợ năng, hãy thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

    • Thêm văn bản trợ năng: Nhập văn bản mô tả của đối tượng và nhấn Return.

    • Sửa văn bản trợ năng: Chọn văn bản hiện có, nhập văn bản mô tả mới và nhấn Return.

    • Xóa văn bản trợ năng: Chọn văn bản trợ năng và nhấn Delete.