Thêm tệp phim hoặc âm thanh

Bạn có thể sử dụng tiện ích Phương tiện để thêm tệp phim hoặc âm thanh vào sách của mình.

Ghi chú: Các tệp phim và âm thanh phải ở định dạng mà QuickTime hỗ trợ. Nếu bạn không thể thêm một tệp, thử sử dụng iMovie, QuickTime Player hoặc Trình nén để chuyển đổi tệp sang định dạng được hỗ trợ.

Thêm phim

 1. Chọn Phương tiện từ menu Tiện ích bật lên trong thanh công cụ.

 2. Kéo tệp phim từ Finder hoặc Trình duyệt Phương tiện vào tiện ích.

 3. Trong ngăn Tương tác của trình kiểm tra Tiện ích, thực hiện một trong các tác vụ sau đây:

  • Đặt để phim phát trong trang sách khi người đọc chạm hoặc bấm vào phim: Bấm vào “Phát trên trang”.

   Để đặt phim phát tự động khi người đọc xem trang sách, chọn hộp kiểm “Phát tự động”.

  • Đặt để phim phát ở chế độ toàn màn hình khi người đọc chạm hoặc bấm vào hình ảnh thu nhỏ của phim: Bấm vào “Phát ở chế độ toàn màn hình”.

   • Tiếp tục sửa tiện ích: Chọn hình ảnh thu nhỏ, bấm vào Sửa Phương tiện, thực hiện các thay đổi của bạn và bấm vào Xong.

   • Thay đổi hình ảnh thu nhỏ: Kéo hình ảnh mới vào hình thu nhỏ.

 4. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Chọn khung sẽ hiển thị cho đến khi phim bắt đầu phát: Kéo thanh trượt Khung Áp phích.

  • Làm cho phát lại bắt đầu khi phim phát xong: Chọn một tùy chọn từ menu Lặp lại bật lên.

Thêm tệp âm thanh

 1. Chọn Phương tiện từ menu Tiện ích bật lên trong thanh công cụ.

 2. Kéo tệp âm thanh từ Finder hoặc Trình duyệt Phương tiện vào tiện ích.

 3. Trong ngăn Tương tác của trình kiểm tra Tiện ích, thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

  • Làm cho phát lại bắt đầu khi tệp phát xong: Chọn một tùy chọn từ menu Lặp lại bật lên.

  • Chọn cách thức người dùng phát tệp âm thanh trong sách hoàn chỉnh: Chọn tùy chọn trong Hiển thị Âm thanh Dưới dạng. Bạn có thể chọn một trong các mục sau:

   • Nút: Người đọc chạm hoặc bấm nút để bắt đầu và dừng tệp âm thanh. Nếu tệp bị dừng trước khi phát xong, người đọc chạm hoặc bấm lại vào tệp âm thanh để tiếp tục phát tệp từ nơi tệp bị dừng.

   • Thanh thời gian: Người đọc có thể sử dụng các điều khiển phát lại để phát tệp âm thanh.

   • Hình ảnh: Kéo hình ảnh vào tiện ích. Người đọc chạm hoặc bấm vào hình ảnh để bắt đầu tệp âm thanh. Nếu người đọc chạm hoặc bấm lại, tệp sẽ phát từ đầu.

   Ghi chú: Để đặt nút hoặc thanh thời gian phát tự động khi người đọc xem trang sách, chọn hộp kiểm “Phát tự động”.