Thêm câu hỏi đánh giá

Với tiện ích Đánh giá, bạn có thể thêm một bộ các câu hỏi để cho phép người đọc đánh giá những gì mà họ đã học. Bạn có thể sử dụng ba loại câu hỏi trong từng đánh giá:

 • Nhiều Lựa chọn: Sinh viên trả lời câu hỏi với tối đa 6 đáp án có thể có.

 • Kéo Nhãn vào Đích: Sinh viên có thể kéo tối đa 6 nhãn văn bản vào các vị trí cụ thể trong đồ họa.

 • Kéo Hình thu nhỏ vào Đích: Sinh viên có thể kéo tối đa 6 hình ảnh vào các vị trí cụ thể trong đồ họa.

Dưới đây là mẫu câu hỏi đánh giá nhiều lựa chọn:

Câu hỏi đánh giá nhiều lựa chọn với hai đáp án được chọn

Tạo hoặc sửa đổi đánh giá

 1. Chọn Đánh giá từ menu Tiện ích bật lên trong thanh công cụ.

 2. Để nhập câu hỏi đầu tiên, nhập vào văn bản giữ chỗ.

 3. Trong ngăn Tương tác của trình kiểm tra Tiện ích, thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

  • Thêm một câu hỏi mới: Chọn một loại câu hỏi từ menu Thêm bật lên bên dưới danh sách Câu hỏi.

  • Xóa một câu hỏi: Chọn câu hỏi trong danh sách Câu hỏi và bấm vào nút Xóa .

  • Sắp xếp lại các câu hỏi: Kéo các câu hỏi đó vào danh sách Câu hỏi.

  • Thay đổi số lượng các đáp án có thể có: Chọn một câu hỏi và chọn một tùy chọn từ menu “Số Đáp án” bật lên bên cạnh câu hỏi.

  • Chỉ ra đáp án chính xác: Chọn đáp án chính xác hoặc kéo nhãn hoặc hình ảnh vào đích. Để có nhiều đáp án chính xác, giữ phím Command trong khi bạn chọn các đáp án.

  • Điều hướng giữa các đáp án: Chọn một đáp án trong danh sách Câu hỏi.

  • Thêm một hình ảnh (cho các câu hỏi kiểu “kéo vào đích”): Kéo một tệp hình ảnh vào tiện ích.

   Quan trọng: Hình ảnh không được lớn hơn 25 megapixel (5000 x 5000 pixel) hoặc 50 MB.

  • Đặt đánh giá dưới dạng hình ảnh thu nhỏ sẽ phóng to khi người đọc chạm hoặc bấm vào đánh giá: Chọn hộp kiểm “Sử dụng hình thu nhỏ trên trang”.

   • Tiếp tục sửa tiện ích: Chọn hình ảnh thu nhỏ, bấm vào Sửa Đánh giá, thực hiện các thay đổi của bạn và bấm vào Xong.

   • Thay đổi hình ảnh thu nhỏ: Kéo hình ảnh mới vào hình thu nhỏ.

Người đọc của bạn có thể kiểm tra các đáp án của họ ngay lập tức bằng cách chạm hoặc bấm vào Kiểm tra Đáp án.