Tổng quan về đối tượng

Đối tượng là bất kỳ mục nào bạn đặt lên trang trong sách của mình. Ảnh, tiện ích (phương tiện tương tác), hình dạng, hộp văn bản, bảng và biểu đồ là các ví dụ về đối tượng.

Có ba loại đối tượng:

  • Đối tượng trong dòng được nhúng vào luồng văn bản và di chuyển cùng văn bản.

  • Đối tượng nổi được cố định vào vị trí cụ thể trên trang. Bạn có thể kéo đối tượng nổi đến bất kỳ nơi nào trên trang và ngắt dòng văn bản xung quanh đối tượng đó hoặc tạo lớp văn bản hoặc các đối tượng khác trên hoặc dưới đối tượng đó.

  • Đối tượng được neo được cố định vào vị trí cụ thể trên trang nhưng cũng được đính kèm vào văn bản cụ thể (ví dụ: một từ hoặc một đoạn). Nếu văn bản di chuyển đến một trang khác, đối tượng sẽ xuất hiện trên trang mới ở cùng một vị trí. Dấu báo mấu neo Dấu báo đối tượng được neo biểu thị văn bản mà đối tượng được đính kèm vào; bạn có thể kéo đối tượng hoặc dấu báo đến bất kỳ nơi nào trên trang.

Theo mặc định, đối tượng bạn thêm vào iBooks Author là đối tượng được neo hoặc nổi nhưng bạn có thể dễ dàng thay đổi một đối tượng từ loại này sang loại khác.

Đối tượng trong dòng và hầu hết các tiện ích (thuộc bất kỳ loại đối tượng nào) luôn xuất hiện theo hướng ngang và dọc. Các đối tượng được neo và nổi hoạt động khác nhau tùy thuộc vào loại mẫu bạn sử dụng.

  • Ngang: Các đối tượng được neo và nổi (bên cạnh các tiện ích) bị ẩn khi người đọc xoay thiết bị theo hướng dọc. Tuy nhiên, nếu bạn đặt cho đối tượng một tiêu đề hay chú thích hoặc cho phép đối tượng được xem lớn hơn, đối tượng sẽ xuất hiện trong hướng dọc dưới dạng hình ảnh thu nhỏ mà người đọc có thể chạm hoặc bấm để tối đa hóa đối tượng.

  • Dọc: Các đối tượng nổi và được neo luôn xuất hiện.