Tài nguyên khác

Để biết thêm thông tin về cách tạo tiện ích, xuất bản và các chủ đề khác, hãy truy cập trang web Hỗ trợ iBooks Author.