Kiểm tra chính tả

Theo mặc định, các từ không nhận dạng được sẽ có đường nét đứt màu đỏ bên dưới. Để tắt tính năng này, chọn Sửa > Chính tả > Kiểm tra Chính tả khi Bạn Nhập, như thế, sẽ không có dấu chọn nào xuất hiện bên cạnh mục menu.

Mẹo: Để xem nhanh gợi ý chính tả cho một từ, giữ Control và bấm vào từ đó, rồi chọn một tùy chọn từ đầu menu phím tắt.

Kiểm tra chính tả trong tài liệu

 1. Đặt điểm chèn tại nơi bạn muốn bắt đầu kiểm tra chính tả hoặc chọn phần văn bản cụ thể cần kiểm tra.

 2. Để tìm nhanh từ sai chính tả, chọn Sửa > Chính tả > Kiểm tra Chính tả.

  Từ sai chính tả đầu tiên được tô sáng. Bạn có thể sửa từ đó hoặc nhấn Command-Dấu chấm phẩy (;) để tô sáng từ sai chính tả tiếp theo.

 3. Để kiểm tra chính tả và xem gợi ý cho từ sai chính tả, chọn Sửa > Chính tả > Chính tả.

  Trong cửa sổ Chính tả, bạn có thể thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Thay từ được tô sáng bằng một trong những gợi ý sửa: Bấm hai lần vào từ gợi ý đó.

  • Nếu từ chính xác không xuất hiện trong danh sách từ gợi ý sửa, nhưng bạn biết cách viết chính tả đúng: Nhập từ ở trên đầu cửa sổ Chính tả và bấm vào Thay đổi.

  • Nếu đó là từ đúng và bạn muốn thêm vào từ điển (để từ này không bị đánh dấu là sai chính tả nữa): Bấm vào Ghi nhớ. Để hoàn tác chức năng Ghi nhớ, giữ Control và bấm vào từ đó và chọn Hủy ghi nhớ Chính tả từ menu phím tắt.

  • Giữ nguyên từ nhưng không thêm từ đó vào từ điển: Bấm vào Bỏ qua.

  • Nếu không có mục chính tả thay thế nào xuất hiện: Nhập lại từ đó vào cửa sổ Chính tả bằng cách viết chính tả khác, rồi bấm vào Đoán để xem có từ gợi ý mới nào không.

  • Tìm từ sai chính tả tiếp theo: Bấm vào Tìm Mục tiếp theo.