Sửa và gạch nối văn bản tự động

Tìm và thay thế văn bản

 1. Chọn Sửa > Tìm > Tìm.

 2. Trong cửa sổ Tìm & Thay thế, nhập từ hoặc các từ bạn muốn tìm.

 3. Để thay phần văn bản Tìm bằng văn bản khác, nhập phần văn bản đó vào trường Thay thế.

 4. Để tìm theo các tiêu chí khác, như ký tự Xuống dòng (ngắt đoạn) hay kiểu văn bản, bấm vào Nâng cao.

 5. Bấm vào một trong những nút ở cuối cửa sổ.

Bạn cũng có thể tìm phần văn bản cụ thể trong sách bằng cách chọn Sửa > Tìm và chọn một tùy chọn từ menu con:

 • Sử dụng Lựa chọn để Tìm kiếm: Tìm trường hợp tiếp theo của văn bản được chọn.

 • Chuyển đến Lựa chọn: Hiển thị phần văn bản được chọn nếu phần này không có trong màn hình xem hiện tại.

Sửa văn bản tự động

 1. Chọn iBooks Author > Tùy chọn.

 2. Bấm vào Tự động Sửa và chọn bất kỳ mục nào sau đây:

  • Sử dụng trích dẫn thông minh: Chuyển đổi dấu ngoặc kép và dấu móc lửng thành dạng thông minh (“cong”) thay vì để chúng ở dạng thẳng. (Các dấu mở và đóng ngoặc kép không giống nhau.)

  • Sửa cách viết hoa chữ cái đầu: Viết hoa chữ cái đầu mỗi câu.

  • Tạo chỉ số trên cho hậu tố số: Chuyển các chữ cái có dạng 1st, 2nd, 3rd, v.v... thành chỉ số trên.

  • Tự động phát hiện địa chỉ email và web: Chuyển địa chỉ email và URL thành liên kết.

  • Tự động phát hiện danh sách: Khi bạn bắt đầu đoạn bằng dấu đầu dòng (chẳng hạn), đoạn tiếp theo sẽ tự động bắt đầu bằng dấu đầu dòng, để bạn không cần nhập lại mỗi lần chuyển đoạn.

  • Tự động dùng từ gợi ý của trình kiểm tra chính tả: Nếu bạn viết sai chính tả một từ và từ điển chính tả chỉ tìm thấy một cách viết chính tả thay thế, thì từ đó được đổi thành mục thay thế.

  • Thay thế ký hiệu và văn bản: Thay ký tự được chỉ định thành ký tự khác. Để xác định phương án thay thế của riêng bạn, bấm vào nút Thêm .

Bật hoặc tắt chức năng gạch nối

Theo mặc định, các từ tự động được gạch nối nếu chúng cần được ngắt ở cuối dòng.

Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

 • Bật hoặc tắt chức năng gạch nối cho toàn bộ tài liệu: Mở trình kiểm tra Tài liệu, chọn hoặc bỏ chọn Gạch nối (trong khung Tài liệu).

 • Tắt chức năng gạch nối cho một đoạn: Chọn đoạn, mở trình kiểm tra Văn bản, bấm vào Thêm và chọn “Xóa gạch nối cho đoạn”.

 • Bật hoặc tắt chức năng gạch nối cho một từ: Giữ Control khi bấm vào từ và chọn Cho phép Dấu gạch nối hoặc Không bao giờ Gạch nối từ menu phím tắt. Thao tác bật hoặc tắt chức năng gạch nối cho một từ có hiệu lực với mọi từ đó xuất hiện trong sách của bạn.