Thêm trường văn bản cập nhật

Nếu bạn muốn chèn tiêu đề chương hoặc phần hiện tại—chẳng hạn, trong phần chân trang—hãy sử dụng phương thức được mô tả tại đây (thay vì nhập thủ công). Với cách này, văn bản sẽ được cập nhật tự động nếu tiêu đề thay đổi. Bạn cũng có thể chèn số trang hoặc mục tổng số lượng trang được cập nhật tự động cho sách.

Chèn trường văn bản cập nhật

 1. Đặt điểm chèn tại nơi bạn muốn chèn trường văn bản.

 2. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Chèn tiêu đề: Chọn Chèn > Tiêu đề Phần hoặc Chèn > Tiêu đề Chương.

   Tùy chọn khả dụng thay đổi tùy theo việc bạn đặt điểm chèn ở đầu phần hay đầu chương.

  • Chèn số trang: Chọn Chèn > Số Trang hoặc Chèn > Số Phần.

  • Chèn mục tổng số lượng trang của sách: Chọn Chèn > Số lượng Trang.