Thay đổi chia cột và dấu ngắt trang
Khi bạn thêm các trang vào chương hoặc phần, bạn chọn số lượng các cột…

Đánh lại số các chương, phần và trang
Số trang xuất hiện ở bên trái của từng hình thu nhỏ trang trong ngăn…

Xem và thêm thông tin sách
Bạn có thể xem thông tin như số từ và số lượng đồ họa trong…

Tắt hướng dọc
trong mẫu ngang Nếu sách của bạn sử dụng mẫu ngang, bạn có thể ngăn…

Yêu cầu mật khẩu
Bạn có thể đặt mật khẩu để chỉ những người biết mật khẩu mới có…