Đánh lại số các chương, phần và trang

Số trang xuất hiện ở bên trái của từng hình thu nhỏ trang trong ngăn Sách. (Nếu bạn sử dụng mẫu ngang, bạn sẽ chỉ thấy số trang khi bạn làm việc theo hướng ngang).

Các chương, phần và trang được tự động đánh số. Theo mặc định, những mục này được đánh số theo trình tự trong toàn bộ sách nhưng bạn có thể đặt một phần hoặc trang bắt đầu bằng một số cụ thể.

Thay đổi số phần hoặc số trang

 1. Chọn chương hoặc phần trong ngăn Sách.

 2. Nếu trình kiểm tra Bố cục không mở, bấm vào Trình kiểm tra trong thanh công cụ và bấm vào nút Trình kiểm tra Bố cục.

 3. Trong trình kiểm tra Bố cục, bấm vào Đánh số.

 4. Để thay đổi cách các chương và phần được đánh số, chọn một tùy chọn từ menu bật lên trong Số Chương & Phần:

  • Đánh số các phần dựa trên thứ tự các phần đó trong toàn bộ sách: Chọn Tương ứng với Sách.

  • Đánh số các phần dựa trên thứ tự các phần đó trong chương: Chọn Tương ứng với Chương.

  • Xóa đánh số khỏi một chương hoặc phần: Chọn Không.

 5. Để định dạng số trang và phần, chọn các tùy chọn trong Số Chương & Phần hoặc Số Trang:

  • Tiếp tục đánh số từ phần trước: Chọn “Tiếp tục đánh số”.

  • Bắt đầu phần hoặc trang bằng một số cụ thể: Chọn “Bắt đầu tại” và nhập một số.

  • Thay đổi định dạng đánh số: Chọn một tùy chọn từ menu Định dạng bật lên