Tắt hướng dọc trong mẫu ngang

Nếu sách của bạn sử dụng mẫu ngang, bạn có thể ngăn sách chuyển sang hướng dọc khi người đọc xoay iPad của mình.

Tắt hướng dọc

  1. Nếu trình kiểm tra Tài liệu không mở ra, hãy bấm vào Trình kiểm tra trong thanh công cụ, bấm vào nút Trình kiểm tra Tài liệu và bấm vào Tài liệu.

  2. Chọn hộp kiểm “Tắt hướng dọc”.