Thay đổi chia cột và dấu ngắt trang

Khi bạn thêm các trang vào chương hoặc phần, bạn chọn số lượng các cột cho trang nhưng bạn có thể thay đổi số lượng các cột bất kỳ lúc nào.

Bạn cũng có thể buộc trang hoặc cột ngắt ở vị trí nhất định.

Thay đổi số lượng các cột

  1. Thực hiện một trong các thao tác sau:

    • Thay đổi số lượng các cột trên trang cụ thể: Đặt điểm chèn vào văn bản ở bất kỳ đâu trên trang.

    • Thay đổi số lượng các cột trên mọi trang trong một chương: Đặt điểm chèn vào văn bản và chọn Sửa > Chọn Tất cả.

  2. Chọn một tùy chọn từ menu Cột bật lên trong thanh định dạng.

Nếu bạn muốn nhiều hơn 4 cột trên trang, mở trình kiểm tra Bố cục và nhập số lượng cột mình muốn vào trường Cột (trong ngăn Bố cục). Bạn phải có văn bản trên trang sách để điều chỉnh số lượng cột.

Mẹo: Bạn cũng có thể áp dụng bố cục trang mới như một cách nhanh chóng thay đổi số lượng cột. Giữ con trỏ của bạn qua trang trong ngăn Sách (không phải trang đầu tiên trong một chương hoặc phần), bấm vào tam giác xuất hiện bên phải và chọn một bố cục trang từ menu bật lên.

Chèn chia cột hoặc dấu ngắt trang

  1. Đặt điểm chèn vào văn bản nơi bạn muốn chèn một dấu ngắt.

  2. Chọn Chèn > Chia Cột hoặc Chèn > Ngắt Trang.

Để xóa một ngắt trang hoặc chia cột, bấm vào đầu dòng theo sau dấu ngắt và nhấn phím Delete.

Mẹo: Để xem các biểu tượng được sử dụng cho dấu ngắt, chọn Xem > Hiển thị Ký tự ẩn.

Để thay đổi chiều rộng cột, xem Đặt lề, tab và mức thụt lề.