Xem và thêm thông tin sách

Bạn có thể xem thông tin như số từ và số lượng đồ họa trong sách của mình. Bạn cũng có thể thêm thông tin tài liệu chẳng hạn như tác giả, tiêu đề và từ khóa vào sách của mình. Bạn có thể tìm kiếm thông tin này bằng Spotlight (tính năng tìm kiếm của OS X).

Xem và thêm thông tin sách

  1. Nếu trình kiểm tra Tài liệu không mở ra, hãy bấm vào Trình kiểm tra trong thanh công cụ, bấm vào nút Trình kiểm tra Tài liệu và bấm vào Tài liệu.

  2. Nhập thông tin vào các trường Tác giả, Tiêu đề, Từ khóa và Nhận xét.

  3. Thực hiện một trong các thao tác sau:

    • Xem thông tin cho toàn bộ sách: Chọn Tài liệu từ menu Phạm vi bật lên.

    • Xem thông tin cho nội dung cụ thể: Chọn nội dung và chọn Phần được chọn từ menu Phạm vi bật lên.