Yêu cầu mật khẩu

Bạn có thể đặt mật khẩu để chỉ những người biết mật khẩu mới có thể mở tài liệu iBooks Author.

Đặt mật khẩu

  1. Nếu trình kiểm tra Tài liệu không mở, bấm vào Trình kiểm tra trong thanh công cụ và bấm vào nút Trình kiếm tra Tài liệu.

  2. Bấm vào Tài liệu và chọn “Yêu cầu mật khẩu để mở” ở cuối ngăn Tài liệu.

  3. Nhập mật khẩu hai lần (một lần trong trường Mật khẩu và nhập lại vào trường Xác minh), nhập một gợi ý giúp bạn nhớ mật khẩu và bấm vào Đặt Mật khẩu.

Để đổi mật khẩu, bấm vào Đổi Mật khẩu.