Pages hoặc Word
Nhập tài liệu Bạn có thể nhập tài liệu Pages hoặc Microsoft Word vào sách…

ePub
Nhập tệp Bạn có thể nhập tệp 2 hoặc 3 làm một dự án sách…

InDesign
Nhập tệp Bạn có thể nhập tệp Adobe (IDML) vào sách của mình dưới dạng…