Nhập tài liệu Pages hoặc Word

Bạn có thể nhập tài liệu Pages hoặc Microsoft Word vào sách của mình dưới dạng một chương hoặc phần của chính sách đó. Để thêm tệp Pages được tạo trong Pages 5.0 hoặc mới hơn, bạn phải có phiên bản Pages mới nhất được cài đặt trên máy Mac.

Để chèn nội dung bên trong một chương hoặc phần, sao chép nội dung từ tài liệu Pages hoặc Word và dán nội dung đó vào tài liệu iBooks Author.

Nhập tài liệu

  1. Chọn Chèn > Chèn Chương từ > Tài liệu Pages hoặc Word.

  2. Chọn tài liệu cần nhập và bấm vào Nhập.

  3. Chọn một bố cục và bấm vào Chọn.

    Mẹo: Để nhập kiểu đoạn từ tài liệu Pages hoặc Word của bạn, chọn hộp kiểm.

Ghi chú: Một số yếu tố có thể không truyền như mong đợi.

Mẹo: Bạn cũng có thể kéo tài liệu Pages hoặc Word vào ngăn Sách từ Finder.