Tạo một mẫu mới
Khi bạn tạo sách, bạn bắt đầu mẫu.Mẫu bao gồm mọi thứ bạn cần có…

Tạo hoặc sửa đổi bố cục
Bạn có thể sửa đổi bố cục hoặc tạo một bố cục mới được tùy…

Thêm giữ chỗ
vào bố cục hoặc mẫu tùy chỉnh Tất cả mẫu bao gồm giữ chỗ giúp…