Tạo hoặc sửa đổi bố cục

Bạn có thể sửa đổi bố cục hoặc tạo một bố cục mới được tùy chỉnh cho sách của mình. Khi bạn sửa đổi bố cục, bạn có thể áp dụng các thay đổi đối với các chương, phần hoặc trang hiện có được dựa trên bố cục ban đầu. Ví dụ: nếu bạn thay đổi kích cỡ của một hình ảnh trong bố cục Chương, bạn có thể để tất cả các trang sử dụng bố cục Chương cập nhật lên kích cỡ hình ảnh mới mà không cần phải thay đổi từng trang một cách riêng lẻ.

Nếu bạn muốn sử dụng bố cục được sửa đổi cho các chương hoặc phần trong tương lai nhưng không muốn thay đổi bố cục hiện có của mình thành bố cục được sửa đổi, bạn có thể tạo một bố cục mới. Bạn cũng có thể áp dụng bố cục mới cho các trang hiện có được chọn.

Áp dụng sửa đổi bố cục cho tất cả các trang dựa trên bố cục

 1. Chọn Hiển thị Bố cục từ menu Xem bật lên trong thanh công cụ.

 2. Trong ngăn Bố cục, chọn bố cục bạn muốn sửa đổi.

 3. Sửa đổi bố cục theo bất kỳ cách nào bạn muốn bằng cách thêm hoặc định dạng văn bản giữ chỗ, hình ảnh và đối tượng.

 4. Trong ngăn Bố cục, bấm vào Áp dụng Thay đổi.

Tạo một bố cục mới

Mỗi chương, phần và trang sẵn có nhiều bố cục (một cột, hai cột, v.v). Bạn có thể tạo các bố cục khác cho bất kỳ yếu tố nào trong những yếu tố này. Các dễ dàng nhất để tạo một bố cục mới là nhân bản bố cục rồi sửa đổi bố cục đó.

 1. Chọn Hiển thị Bố cục từ menu Xem bật lên trong thanh công cụ.

 2. Trong ngăn Bố cục, chọn bố cục bạn muốn bắt đầu.

 3. Bấm vào Thêm Bố cục trong thanh công cụ.

  Một bố cục mới sẽ xuất hiện trong ngăn Bố cục có “bản sao” ở cuối tên của bố cục đó.

 4. Để đổi tên bố cục, bấm hai lần vào tên của bố cục đó và nhập một tên mới.

Thay đổi bố cục của trang

Bạn có thể áp dụng một bố cục mới cho một trang đơn lẻ để có giao diện khác.

 • Trong ngăn Sách, giữ con trỏ của bạn qua ngăn (không phải là trang đầu tiên của một chương hoặc phần), bấm vào tam giác và chọn bố cục trang từ menu bật lên.