Tạo một mẫu mới

Khi bạn tạo sách, bạn bắt đầu mẫu.Mẫu bao gồm mọi thứ bạn cần có để tạo sách: một nhóm các yếu tố của sách và nhiều bố cục cho các chương, phần và trang. Bằng cách sử dụng một mẫu, bạn có thể tạo sách chuyên nghiệp với một thiết kế đồng nhất trong tất cả các yếu tố của sách đó.

Bạn có thể sửa đổi các yếu tố của bất kỳ mẫu nào để phù hợp với nhu cầu của mình. Nếu bạn muốn sử dụng lại mẫu được sửa đổi trong tương lai, bạn có thể lưu mẫu để mẫu đó sẵn có trong Bộ chọn Mẫu. Nếu bạn muốn lưu mẫu của mình mà không cần mẫu đó xuất hiện trong Bộ chọn Mẫu, bạn cần phải lưu tài liệu.

Lưu mẫu vào Bộ chọn Mẫu

  1. Với mẫu bạn muốn lưu đang mở, chọn Tệp > Lưu làm Mẫu.

  2. Sử dụng vị trí mặc định và bấm vào Lưu.

Xóa mẫu tùy chỉnh khỏi Bộ chọn Mẫu

  1. Bấm vào biểu tượng Finder trên Dock và chọn Đi > Đi tới Thư mục.

  2. Để mở thư mục Mẫu, nhập:

    ~/Library/Application Support/iBooks Author/Templates/My Templates/

  3. Tìm mẫu tùy chỉnh và kéo mẫu đó vào Thùng rác.