Tùy chỉnh bảng mục lục

Mỗi sách đi kèm với một bảng mục lục được cập nhật tự động. Bạn có thể xem bảng mục lục bất kỳ khi nào bằng cách chọn Bảng Mục lục trong thanh bên. Bảng mục lục chứa một nhóm các mục mặc định nhưng bạn có thể thay đổi mục nào sẽ xuất hiện. Bảng mục lục có thể bao gồm:

 • Các tiêu đề chương và phần: Theo mặc định, tất cả các tiêu đề chương và phần được bao gồm trong bảng mục lục. Nếu bạn xóa phần khỏi bảng mục lục, tất cả các phần khác sử dụng cùng bố cục đó cũng bị xóa.

 • Văn bản sử dụng kiểu đoạn được chỉ định: Theo mặc định, bảng mục lục bao gồm tất cả các đoạn trong sách sử dụng kiểu Đề mục 1 và Đề mục 2 nhưng bạn có thể bao gồm bất kỳ kiểu nào mình thích. Các kiểu đoạn chỉ xuất hiện trong bảng mục lục theo hướng dọc của mẫu ngang. Xem Định dạng văn bản bằng các kiểu.

Với mẫu ngang, hình dạng bảng mục lục xuất hiện tùy thuộc vào hướng trang hiện có. Theo hướng ngang (được hiển thị bên dưới), mỗi chương có trang nội dung của riêng chương đó, với các nút điều hướng ở cuối. Theo hướng dọc, bảng mục lục của toàn bộ sách hiển thị dưới dạng danh sách có thể mở rộng.

Trang bảng mục lục có các nút điều hướng

Thêm hoặc xóa mục trong bảng mục lục

 1. Nếu trình kiểm tra Tài liệu không mở, bấm vào Trình kiểm tra trong thanh công cụ và bấm vào nút Trình kiếm tra Tài liệu.

 2. Bấm vào nút TOC.

 3. Thực hiện một hoặc cả hai thao tác sau đây:

  • Thêm một mục: Bấm vào menu Thêm bật lên , chọn Thêm Kiểu Đoạn và chọn tùy chọn từ menu con.

  • Xóa một mục: Chọn mục bạn muốn xóa và bấm vào nút Xóa .

Hiển thị hoặc ẩn số trang trong bảng mục lục

 1. Nếu trình kiểm tra Tài liệu không mở, bấm vào Trình kiểm tra trong thanh công cụ và bấm vào nút Trình kiếm tra Tài liệu.

 2. Bấm vào nút TOC.

 3. Chọn hoặc bỏ chọn “Hiển thị số trang trong TOC”.