Xem các ký tự ẩn và lề đối tượng
Bạn có thể hiển thị lề của các yếu tố văn bản, đồ họa và…

Thay đổi cài đặt thước
Trong tùy chọn iBooks Author, bạn có thể nhanh chóng thay đổi các mục cài đặt…

Tùy chỉnh thanh công cụ
Bạn có thể thêm những mục hay sử dụng nhất vào thanh công cụ. Để…

Thay đổi thuộc tính mặc định của đối tượng
Mẫu của iBooks Author có các yếu tố và đối tượng—văn bản, hình dạng, biểu đồ,…

Nếu bạn nhìn thấy mục cảnh báo tài liệu
Bạn có thể nhìn thấy cửa sổ Cảnh báo Tài liệu khi: Nhập tài liệu…