Thay đổi thuộc tính mặc định của đối tượng

Mẫu của iBooks Author có các yếu tố và đối tượng—văn bản, hình dạng, biểu đồ, tiện ích và hơn thế nữa—cùng với các thuộc tính được xác định trước. Bạn có thể tùy chỉnh một yếu tố hay đối tượng, rồi đặt mục đó làm giá trị mặc định để khi bạn thêm một yếu tố hoặc đối tượng mới, mục đó sẽ sử dụng các thuộc tính tùy chỉnh của bạn.

Xác định yếu tố hoặc đối tượng tùy chỉnh làm mục mặc định

  1. Chọn yếu tố hoặc đối tượng và tùy chỉnh các thuộc tính trong đó:

  2. Chọn Định dạng > Nâng cao > Xác định Kiểu Tùy chọn Mặc định.