Tùy chỉnh thanh công cụ

Bạn có thể thêm những mục hay sử dụng nhất vào thanh công cụ. Để xem phần mô tả về chức năng của một mục trên thanh công cụ, hãy để con trỏ trên mục đó trong thanh công cụ.

Cửa sổ tùy chỉnh thanh công cụ

Thay đổi thanh công cụ

 1. Chọn Xem > Tùy chỉnh Thanh công cụ (hoặc giữ Control trong khi bấm vào thanh công cụ và chọn Tùy chỉnh Thanh công cụ từ menu phím tắt).

 2. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Sắp xếp lại các mục trong thanh công cụ: Kéo chúng đến vị trí mới trong thanh công cụ.

  • Thêm mục vào thanh công cụ: Kéo chúng đến vị trí mới trong thanh công cụ.

  • Xóa mục khỏi thanh công cụ: Kéo chúng đến vị trí mới trong thanh công cụ.

  • Chỉ hiển thị biểu tượng hoặc văn bản: Chọn một mục từ menu Hiển thị bật lên.

  • Khôi phục bộ nút mặc định trên thanh công cụ: Kéo bộ mặc định vào thanh công cụ.

 3. Bấm vào Xong.