Xem các ký tự ẩn và lề đối tượng

Bạn có thể hiển thị lề của các yếu tố văn bản, đồ họa và phương tiện. Bạn cũng có thể hiển thị các ký tự “ẩn”, như dấu ngắt đoạn và dấu cách.

Xem lề hoặc ký tự ẩn

Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Xem đường viền xung quanh các đối tượng trong trang: Chọn Hiển thị Lề Bố cục từ menu Xem bật lên trong thanh công cụ.

  • Xem ký tự ẩn: Chọn Hiển thị Ký tự ẩn từ menu Xem bật lên trong thanh công cụ.

    Mẹo: Để làm cho các ký tự ẩn trở nên nổi bật hơn, bạn có thể thay đổi màu của chúng. Chọn iBooks Author > Tùy chọn, bấm vào Cài đặt chung, bấm vào ô màu Ký tự ẩn và chọn màu.

Bảng dưới đây cho biết ý nghĩa của từng ký tự ẩn.

Ký tự ẩn

Biểu thị

Ký tự định dạng khoảng trống

Dấu cách

Ký tự định dạng khoảng trống không bị ngắt

Dấu cách không ngắt (Option–Phím dấu cách)

Ký tự định dạng dấu tab

Tab

Ký tự định dạng ngắt dòng

Ngắt dòng (Shift-Return)

Ký tự định dạng ngắt đoạn

Ngắt đoạn (Return)

Ký tự định dạng ngắt trang

Ngắt trang

Ký tự định dạng chia cột

Chia cột

Dấu báo đối tượng được neo

Dấu báo đối tượng được neo