Gửi sách của bạn qua email

Nếu bạn dùng ứng dụng Mail trên OS X, bạn có thể nhanh chóng gửi sách của mình với nhiều định dạng qua email, trực tiếp từ iBooks Author.

Gửi sách của bạn qua email

  1. Để sách mở, chọn Chia sẻ > Gửi qua Mail và chọn một tùy chọn từ menu con:

    • Tệp iBooks Author: Tạo tệp iBooks Author (với phần mở rộng .iba). Người nhận của bạn cần có iBooks Author được cài đặt trên máy để mở tệp này.

    • Tệp iBooks: Tạo tệp iBooks (với phần mở rộng .ibooks). Người nhận của bạn cần có iBooks được cài đặt trên iPad hoặc Mac để mở tệp này.

    • PDF: Tạo tệp PDF (với phần mở rộng .pdf). Các liên kết hoạt động trong tệp PDF được tạo ra nhưng các phương tiện tương tác khác, chẳng hạn như phim và đối tượng 3D, có thể không hoạt động như mong muốn.

    Thư mới được mở ra, có đính kèm phiên bản sách của bạn.

  2. Sửa email và bấm vào Gửi.