In sách

Bạn có thể in sách của mình theo nhiều cách, để đáp ứng các nhu cầu khác nhau. Bạn có thể in một phần hoặc toàn bộ sách, cùng với mục thuật ngữ và bìa sách hoặc không.

In toàn bộ hoặc một phần sách của bạn

 1. Để sách mở, chọn Tệp > In.

  Nếu các tùy chọn in được mô tả dưới đây không xuất hiện, hãy bấm vào Hiển thị Chi tiết bên cạnh menu bật lên PDF để hiển thị chúng.

 2. Để in một trang hoặc một dãy các trang, hãy nhập số trang hoặc dãy trang vào các trường Từ và Đến.

 3. Để chỉ định tùy chọn in, chọn iBooks Author từ menu bật lên Trang.

 4. Chọn tùy chọn in:

  • In sách của bạn: Bấm vào Toàn bộ Sách.

   Để in trang bìa hoặc mục thuật ngữ cùng với sách của bạn, hãy chọn hộp kiểm In Trang bìa và In Mục Thuật ngữ.

  • In dãy trang cụ thể trong sách của bạn: Bấm vào Phần lựa chọn Hiện tại.

 5. Bấm vào In.