การคำนวณและจัดเรียงข้อมูลตาราง

ตารางไม่ได้นำเสนอเพียงแค่ข้อมูล แต่ยังจะทำให้คุณสามารถประมวลผลข้อมูลได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าตารางเพื่อบวกและคูณคอลัมน์ของหมายเลข หรือเพื่อคำนวณผลลัพธ์โดยใช้ฟังก์ชั่นและสูตร

คุณยังสามารถตั้งค่าเซลล์ตารางเพื่อเปลี่ยนการจัดรูปแบบโดยอัตโนมัติเมื่อค่าเหล่านั้นเท่ากับค่าที่คุณกำหนดได้อีกด้วย

การคำนวณค่าเซลล์

คุณสามารถตั้งค่าเซลล์ที่บวก คูณ และคำนวณแบบอื่น ๆ ได้โดยอัตโนมัติ

 1. เลือกเซลล์ตารางที่คุณต้องการให้ผลลัพธ์ปรากฏแล้วเลือก แทรก > ฟังก์ชั่น > แสดงหน้าต่างเลือกฟังก์ชั่น

  ฟังก์ชั่นที่มีทั้งหมดจะแสดงในหน้าต่างเลือกฟังก์ชั่น

  คลิก ล่าสุด ที่ด้านบนสุดของหน้าต่างเพื่อเข้าไปดูฟังก์ชั่นใด ๆ ที่คุณใช้ไปล่าสุด

 2. เลือกฟังก์ชั่นในคอลัมน์ทางขวา

  ในการคัดกรองตัวเลือก ให้เลือกหมวดหมู่ในคอลัมน์ทางซ้าย

 3. ในตัวแก้ไขสูตร ให้แทนที่ตัวยึดอาร์กิวเมนต์แต่ละตัวในฟังก์ชั่นที่มีเซลล์หรือช่วงเซลล์และค่า

  ตัวอย่างเช่น สูตรต่อไปนี้ประกอบด้วยฟังก์ชั่น SUM ที่มีอาร์กิวเมนต์เดี่ยว (ช่วงของเซลล์) ซึ่งบวกค่าในคอลัมน์ A แถว 2 ถึง 10:

  =SUM(A2:A10)

 4. ในการปรับช่วงของเซลล์ที่รวมอยู่ในการคำนวณ ให้ลากขอบจับเพื่อเลือกของเซลล์

 5. เมื่อคุณทำเสร็จ ให้คลิกที่ปุ่มยอมรับ (ที่มีเครื่องหมายถูก) ในตัวแก้ไขสูตร

  หากคุณคลิกปุ่มยกเลิก (ที่มี X) ในตัวแก้ไขสูตร คุณจะออกจากเซลล์ที่เลือกโดยไม่ได้ปรับใช้สูตร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสูตรและฟังก์ชั่น ให้ดูที่ วิธีใช้สูตรและฟังก์ชั่น

การจัดเรียงค่าของเซลล์ตาราง

คุณสามารถจัดเรียงค่าในเซลล์บางเซลล์หรือเซลล์ทั้งหมดได้ในคอลัมน์ในลำดับจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อย เซลล์หัวตารางจะไม่ถูกจัดเรียง

 1. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

  • จัดลำดับเซลล์ทั้งหมดใหม่ในคอลัมน์: เลือกเซลล์ในคอลัมน์

  • จัดลำดับเซลล์ที่ระบุใหม่: เลือกเซลล์

 2. หากตัวตรวจสอบตารางไม่ได้เปิดอยู่ ให้เปิด แล้วคลิก ตาราง

 3. เลือก จัดเรียงจากน้อยไปหามาก หรือ จัดเรียงจากมากไปหาน้อย จากเมนูป๊อปอัพ แก้ไขแถวและคอลัมน์

การตั้งค่ากฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะเปลี่ยนลักษณะของเซลล์เมื่อเซลล์มีค่าทดสอบ ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งค่าที่คุณจัดหาให้หรือค่าที่ตรงกับอีกค่าในเซลล์ตารางเฉพาะ

ในการปรับใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ให้คุณเลือกหนึ่งเซลล์หรือมากกว่านั้น จากนั้นกำหนดมาหนึ่งกฎหรือมากกว่านั้น กฎต่าง ๆ จะระบุว่าจะให้ลูกเล่นภาพใดเชื่อมโยงกับเซลล์เมื่อเซลล์เหล่านั้นมีค่าทดสอบ

กฎที่ปรับใช้กับเซลล์หลายเซลล์จะกระตุ้นการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเมื่อเซลล์ใด ๆ มีค่าทดสอบ

 1. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

  • ปรับใช้กฎเดียวกันกับทั้งตาราง: เลือกตาราง

  • ปรับใช้กฎกับเซลล์บางเซลล์: เลือกเซลล์

 2. ในตัวตรวจสอบตาราง ให้คลิก รูปแบบ แล้วคลิก แสดงกฎ

 3. ในหน้าต่างรูปแบบตามเงื่อนไข ให้เลือกตัวเลือกจากเมนูป๊อปอัพ

 4. ในการระบุค่าทดสอบ ให้ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

  • ระบุหมายเลขหรือข้อความ: ป้อนลงในช่องค่าการทดสอบที่อยู่ด้านขวาของเมนูป๊อปอัพ

  • ระบุค่าในเซลล์ตารางที่มีอยู่: คลิกไอคอนสีน้ำเงินตรงด้านขวาของช่องค่า แล้วคลิกที่เซลล์ตารางที่มีค่าทดสอบที่คุณต้องการ

  หากคุณเลือก ระหว่าง หรือ “ไม่อยู่ระหว่าง” เป็นกฎแบบตรรกะ คุณจำเป็นต้องจัดหาตำแหน่งเซลล์สองตำแหน่ง

 5. ในการระบุการจัดรูปแบบเพื่อปรับใช้เซลล์ที่มีค่าทดสอบ ให้คลิก แก้ไข ใช้ปุ่มรูปแบบ แล้วคลิก เสร็จ

  กล่องตัวอย่างจะแสดงลูกเล่นของส่วนที่เลือกของคุณ

 6. ในการเพิ่มกฎอื่น ให้คลิกที่ปุ่มเพิ่ม แล้วทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ถึง 5

 7. ในการแก้ไขกฎ ให้ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ดังต่อไปนี้:

  • ลบค่าทดสอบที่อ้างอิงถึงเซลล์ตาราง: เลือกการอ้างอิงเซลล์ในช่องค่าทดสอบแล้วกด Delete

  • แทนที่การอ้างอิงเซลล์ด้วยการอ้างอิงเซลล์อื่น: เลือกการอ้างอิงเซลล์ในช่องค่าทดสอบแล้วคลิกเซลล์ตารางที่มีค่าที่คุณต้องการ

  • แทนที่ค่าทดสอบข้อความด้วยการอ้างอิงเซลล์: เลือกข้อความในช่องค่าทดสอบ คลิกไอคอนสีน้ำเงินขนาดเล็ก แล้วคลิกเซลล์ตาราง

  เคล็ดลับ: ในการค้นหาเซลล์ทั้งหมดในตารางที่มีกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเดียวกันกับเซลล์บางเซลล์ ให้เลือกเซลล์นั้นแล้วคลิก เลือกทั้งหมด

หากคุณกำหนดกฎไว้มากกว่าหนึ่งกฎสำหรับเซลล์ และค่าของเซลล์เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหลายกฎ เซลล์นั้นจะใช้:

 • สีข้อความสำหรับกฎด้านบนสุดที่มีสีข้อความที่ระบุ

 • รูปแบบของแบบอักษรสำหรับกฎด้านบนสุดที่มีรูปแบบของแบบอักษรที่ระบุ

 • สีเติมของเซลล์สำหรับกฎด้านบนสุดที่มีสีเติมที่ระบุ

หากคุณเพิ่มข้อความไปยังเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขและเปลี่ยนสีของข้อความใหม่ ข้อความที่มีอยู่แล้วจะคงสีที่คุณตั้งไว้ในกฎ

เคล็ดลับ: ในการปรับใช้กฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขกับเซลล์ในตารางอื่น ให้เลือกเซลล์ที่มีกฎที่คุณต้องการใช้ เลือก แก้ไข > คัดลอก เลือกหนึ่งเซลล์หรือมากกว่านั้นในตารางอื่น แล้วเลือก แก้ไข > วาง