การจัดรูปแบบเซลล์และเส้นขอบ

คุณสามารถจัดรูปแบบตารางได้โดยใช้ ตัวตรวจสอบตาราง ตัวเลือกหลายตัวยังมีให้ใช้ได้ในแถบรูปแบบ

การแบ่งหรือผสานเซลล์ตาราง

การแบ่งเซลล์จะแบ่งเซลล์ที่เลือกแต่ละเซลล์ออกเป็นสองส่วนเท่า ๆ กัน ในแนวนอน (เป็นแถว) หรือแนวตั้ง (เป็นคอลัมน์) เซลล์ใหม่ทั้งสองเซลล์มีสีหรือรูปภาพพื้นหลังที่เหมือนกัน ข้อความใด ๆ ที่เคยอยู่ในเซลล์ดั้งเดิมจะยังคงอยู่ในเซลล์ด้านบนสุดหรือซ้ายสุด

การผสานเซลล์ตารางจะรวมเซลล์ที่อยู่ติดกันไว้เป็นเซลล์เดียวหรือรวมเซลล์ใหม่อีกครั้งซึ่งเคยแบ่งไว้ก่อนหน้า โดยจะตัดเส้นขอบออกเพื่อให้เซลล์มีลักษณะเหมือนเป็นเซลล์เดียว

ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ดังต่อไปนี้:

 • แบ่งเซลล์ที่เลือกในแนวนอน: เลือก รูปแบบ > ตาราง > แบ่งเป็นแถว

 • แบ่งเซลล์ที่เลือกในแนวตั้ง: เลือก รูปแบบ > ตาราง > แบ่งเป็นคอลัมน์

 • รวมเซลล์ใหม่อีกครั้งซึ่งแบ่งไว้ก่อนหน้า: เลือกเซลล์ทั้งหมดที่คุณต้องการรวมใหม่ เลือก รูปแบบ > ตาราง > ผสานเซลล์

เมื่อคุณผสานเซลล์แล้ว สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเนื้อหาเซลล์มีดังนี้:

 • เซลล์ที่อยู่ติดกันในแนวนอนซึ่งมีข้อความ หมายเลข ค่าที่จัดรูปแบบ หรือสูตร: เนื้อหาทั้งหมดจะกลายเป็นข้อความที่แยกโดยแถบ

 • เซลล์ที่อยู่ติดกันในแนวตั้งซึ่งมีข้อความ หมายเลข ค่าที่จัดรูปแบบ หรือสูตร: เนื้อหาทั้งหมดจะกลายเป็นข้อความที่แยกโดยการขึ้นบรรทัดใหม่

 • เซลล์คอลัมน์: พื้นหลังของเซลล์จะเอารูปภาพหรือสีจากเซลล์ด้านบนสุด

 • เซลล์แถว: พื้นหลังของเซลล์จะเอารูปภาพหรือสีจากเซลล์ด้านซ้ายสุด

 • เซลล์ที่ว่างและเซลล์ที่ไม่ว่าง: เนื้อหาของเซลล์ที่ไม่ว่างจะถูกเก็บไว้

 • เซลล์ที่ว่างและเซลล์ที่มีรูปแบบหมายเลข: รูปแบบหมายเลขจะถูกเก็บไว้

การปรับขนาดแถวและคอลัมน์ของตาราง

ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ดังต่อไปนี้:

 • ปรับแถวหรือคอลัมน์แต่ละชิ้น: ลากเส้นขอบของแถวหรือคอลัมน์

 • ทำให้แถวหรือคอลัมน์ทั้งหมดเป็นขนาดเดียวกัน: เลือกตารางและเลือก รูปแบบ > ตาราง > กระจาย ตัวเลือก เท่า ๆ กัน

 • ทำให้แถวหรือคอลัมน์ที่ระบุ (ที่อยู่ติดกันหรือไม่อยู่ติดกัน) เป็นขนาดเดียวกัน: เลือกหนึ่งเซลล์หรือมากกว่านั้นและเลือก รูปแบบ > ตาราง > กระจาย ตัวเลือก เท่า ๆ กัน

 • ระบุขนาดสำหรับความสูงของแถวหรือความกว้างของคอลัมน์: ในบานหน้าต่างตารางของ ตัวตรวจสอบ ตาราง ให้ตั้งค่าของค่าในช่องความกว้างของคอลัมน์และความสูงของแถว

 • ปรับขนาดเซลล์ตารางให้พอดีกับเนื้อหาโดยอัตโนมัติ: ในบานหน้าต่างตารางของตัวตรวจสอบตาราง ให้เลือก “ปรับขนาดให้พอดีกับเนื้อหาโดยอัตโนมัติ”

การสลับสีแถวตาราง

ใช้พื้นหลังสีอื่นสำหรับแถวที่สลับเพื่อใส่ลูกเล่นแถบสีให้กับตาราง

 1. เลือกตาราง

 2. หากตัวตรวจสอบตารางไม่ได้เปิดอยู่ ให้เปิด

 3. ในตัวตรวจสอบตาราง ให้คลิก ตาราง แล้วเลือก การสลับสีแถว

 4. คลิกช่องสีที่อยู่ติดกันเพื่อเปิดหน้าต่างสี แล้วเลือกสีสำหรับแถวที่สลับ

 5. ในการเปลี่ยนคุณลักษณะการเติมสีของแถวอื่น ใช้ตัวเลือกพื้นหลังเซลล์ในตัวตรวจสอบตาราง

การปรับใช้รูปแบบเซลล์กับเซลล์ตาราง

คุณสามารถปรับใช้รูปแบบกับเซลล์เพื่อแสดงค่าในวิธีการแบบเฉพาะได้ ตัวอย่งเช่น คุณสามารถปรับใช้รูปแบบสกุลเงินกับเซลล์ที่มีค่าทางการเงินเพื่อให้สัญลักษณ์สกุลเงิน (เช่น $, £ หรือ ¥) ปรากฏอยู่ด้านหน้าหมายเลขในเซลล์

 1. เลือกหนึ่งเซลล์หรือหลายเซลล์

 2. หากตัวตรวจสอบตารางไม่ได้เปิดอยู่ ให้เปิด

 3. คลิก รูปแบบ ในตัวตรวจสอบตาราง

 4. เลือกรูปแบบจากเมนูป๊อปอัพรูปแบบเซลล์

  ในการเพิ่มค่าไปยังเซลล์ที่ว่างที่มีรูปแบบ ให้เลือกเซลล์แล้วป้อนค่า รูปแบบนั้นจะถูกปรับใช้เมื่อคุณออกจากเซลล์นั้น

  หลังจากที่คุณกำหนดรูปแบบเซลล์ คุณสามารถเชื่อมโยงรูปแบบกับเซลล์หลายเซลล์ได้โดยการใช้การป้อนอัตโนมัติ

  ใช้รูปแบบเซลล์ตารางเหล่านี้

  เมื่อคุณต้องการ

  อัตโนมัติ

  จัดรูปแบบเนื้อหาที่อิงตามอักขระที่มีโดยอัตโนมัติ (ไม่ได้ปรับใช้การจัดรูปแบบพิเศษ)

  ตัวเลข

  จัดรูปแบบตำแหน่งทศนิยม ตัวแยกหลักพัน หรือค่าติดลบ

  สกุลเงิน

  จัดรูปแบบค่าทางการเงิน

  เปอร์เซ็นต์

  แสดงค่าตัวเลขที่ตามด้วยสัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์ (%)

  วันที่และเวลา

  จัดรูปแบบค่าวันที่และเวลา

  ระยะเวลา

  จัดรูปแบบค่าของสัปดาห์ วัน ชั่วโมง นาที วินาที และไมโครวินาที

  เศษส่วน

  จัดรูปแบบค่าที่น้อยกว่า 1

  ระบบตัวเลข

  จัดรูปแบบหมายเลขโดยใช้ข้อตกลงของระบบตัวเลขเฉพาะ (เช่น เลขฐานสิบหรือเลขฐานสอง)

  เชิงวิทยาศาสตร์

  จัดรูปแบบหมายเลขโดยใช้เลขชี้กำลังที่ยกกำลัง 10

  ข้อความ

  แสดงเนื้อหาเซลล์อย่างแม่นยำขณะที่คุณป้อน

  กำหนดเอง

  กำหนดรูปแบบเซลล์ของคุณเอง

ในการลบการจัดรูปแบบเซลล์ เลือก อัตโนมัติ จากเมนูป๊อปอัพรูปแบบเซลล์

การเพิ่มสีไปยังตารางหรือเซลล์ตาราง

คุณสามารถเพิ่มสีล้วนไปยังตารางทั้งตารางหรือเซลล์ตารางแต่ละเซลล์ได้ คุณยังสามารถเพิ่มการไล่ระดับสีไปยังเซลล์ตารางแต่ละเซลล์ได้

 1. เลือกทั้งตารางหรือเซลล์ตารางหนึ่งเซลล์หรือมากกว่านั้น

 2. หากตัวตรวจสอบตารางไม่ได้เปิดอยู่ ให้เปิด

 3. ในบานหน้าต่างตาราง ให้ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ดังต่อไปนี้:

  • การเพิ่มสีล้วนไปยังตารางหรือเซลล์ตาราง: เลือก การเติมสี จากเมนูป๊อปอัพพื้นหลังเซลล์

  • เพิ่มการไล่ระดับสีไปยังเซลล์ตารางหนึ่งเซลล์หรือมากกว่านั้น: เลือก การเติมการไล่ระดับสี จากเมนูป๊อปอัพพื้นหลังเซลล์

คุณยังคงสามารถป้อนไว้เหนือพื้นหลังเซลล์ได้

การจัดรูปแบบเส้นขอบของเซลล์ตาราง

 1. เลือกเส้นขอบของเซลล์ตาราง

 2. หากตัวตรวจสอบตารางไม่ได้เปิดอยู่ ให้เปิด

 3. ในบานหน้าต่างตาราง ให้ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ดังต่อไปนี้:

  • เปลี่ยนรูปแบบเส้น (เส้นขีด): เลือกเส้นทึบ เส้นประ หรือ ไม่มี (เพื่อทำให้เส้นขอบมองไม่เห็น) จากเมนูป๊อปอัพเส้นขอบเซลล์

  • เปลี่ยนสีเส้น: คลิกที่ช่องสีแล้วเลือกสีในหน้าต่างสี

  • เปลี่ยนความหนาของเส้น: ระบุหมายเลขในช่วงที่อยู่ติดกับเมนูป๊อปอัพเส้นขอบเซลล์ ในการป้อนค่านอกช่วง 0.25 ถึง 10 ให้ป้อนในช่อง