การเพิ่มตาราง

คุณสามารถใช้ตารางเพื่อนำเสนอข้อมูลหรือข้อมูลในวิธีที่ทำให้สแกนแล้วเปรียบเทียบได้อย่างง่ายดาย ใน iBooks Author คุณสามารถเพิ่มและจัดรูปแบบตารางด้วยแถวและคอลัมน์ได้มากเท่าที่คุณต้องการ

การสร้างตารางใหม่

 1. คลิก ตาราง ในแถบเครื่องมือ หรือเลือก แทรก > ตาราง

 2. ในการปรับขนาดตาราง ให้ลากขอบจับเพื่อเลือกขอบจับใดขอบจับหนึ่ง

  • รักษาสัดส่วนของตาราง: กดปุ่ม Shift ค้างไว้ขณะที่คุณลาก

  • ขยายตารางจากกึ่งกลาง: กดปุ่ม Option ค้างไว้ขณะที่คุณลาก

 3. ในการเพิ่มแถวหรือคอลัมน์ ให้ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ดังต่อไปนี้:

  • ระบุจำนวนของแถวหรือคอลัมน์: ป้อนจำนวนในตัวตรวจสอบตาราง หรือแถบรูปแบบ

  • เพิ่มแถวหรือคอลัมน์ไปยังส่วนบางส่วนโดยเฉพาะของตาราง: เลือกเซลล์ แล้วเลือก รูปแบบ > ตาราง > เพิ่มตัวเลือกก่อน หรือ รูปแบบ > ตาราง > เพิ่มตัวเลือกหลัง

  • เพิ่มแถวที่ปลายตาราง: กด Tab เมื่อเลือกเซลล์สุดท้ายในตาราง (หน้าแถวท้ายตารางใดก็ได้)

 4. ในการเพิ่มแถวหัวตารางหรือท้ายตารางหรือคอลัมน์หัวตาราง ให้ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

  • เลือก รูปแบบ > ตาราง > แถวหัวตาราง  > n หรือ รูปแบบ > ตาราง > คอลัมน์หัวตาราง > n

  • ในตัวตรวจสอบตาราง ให้เลือกจำนวนของแถวหัวตารางหรือท้ายตารางหรือคอลัมน์หัวตารางจากเมนูป๊อปอัพหัวตารางและท้ายตาราง

คุณยังสามารถเพิ่มตารางได้โดยคัดลอกกราดาษคำนวณของเอกสาร Pages ’09 หรือ Numbers ’09 และวางลงในหนังสือของคุณ แถวหรือคอลัมน์และความเห็นที่ซ่อนไว้ในเซลล์ Numbers จะไม่ถูกคัดลอกลงใน iBooks Author

การเพิ่มและแก้ไขเนื้อหาเซลล์ตาราง

ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ดังต่อไปนี้:

 • เพิ่มข้อความไปยังเซลล์หรือแทนที่ทุกอย่างในเซลล์: เลือกเซลล์แล้วเริ่มป้อน

  หากไม่ได้เลือก “ปุ่ม Return จะช่วยย้ายไปยังเซลล์ถัดไป” ในตัวตรวจสอบตาราง คุณจะยังสามารถเลือกเซลล์แล้วกด Return หรือ Enter เพื่อเลือกทุกอย่างในเซลล์แล้วเริ่มป้อนได้อีกด้วย

  หมายเหตุ: เมื่อคุณป้อนข้อความในเซลล์ iBooks Author จะแสดงข้อความที่อาจใช้เพื่อทำให้เนื้อหาเซลล์สมบูรณ์โดยอิงตามข้อความที่เหมือนกันในตาราง คุณสามารถใช้ข้อความที่แนะนำ หรือคุณสามารถดำเนินการป้อนต่อเพื่อแทนที่คำแนะนำต่าง ๆ ได้ ในการปิดใช้งานข้อความที่แนะนำอัตโนมัติ ให้เลือก iBooks Author > การตั้งค่า คลิก ทั่วไป แล้วยกเลิกการเลือก “แสดงรายการการทำให้เสร็จสิ้นอัตโนมัติในคอลัมน์ตาราง”

 • วางจุดแทรกภายในเซลล์ คลิกหนึ่งครั้งเพื่อเลือกตาราง คลิกอีกครั้งเพื่อเลือกเซลล์ แล้วคลิกครั้งที่สามเพื่อวางจุดแทรกภายในเซลล์

  หลังจากที่จุดแทรกอยู่ภายในเซลล์แล้ว คุณสามารถปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ดังต่อไปนี้ได้:

  • เพิ่มการแบ่งย่อหน้า: กด Return

  • เพิ่มการแบ่งบรรทัด: กด Option-Return

  • แทรกแถบ: กด Option-Tab

 • แทนที่เนื้อหาที่มีอยู่แล้วในเซลล์: คลิกสองครั้งที่เนื้อหาเซลล์ที่คุณต้องการแทนที่ กดปุ่ม Shift ค้างไว้แล้วเลือกเนื้อหาเพิ่มเติมหากคุณต้องการแทนที่เพิ่มขึ้น ป้อนเพื่อแทนที่เนื้อหาที่เลือก

 • เลิกทำการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับเซลล์ตารางตั้งแต่ที่เลือกเซลล์นั้น: กดปุ่ม Esc (Escape)

 • ลบเนื้อหาของเซลล์ตาราง แถว หรือคอลัมน์: เลือกเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Delete

 • ลบเนื้อหาของเซลล์ สีเติมพื้นหลัง และการตั้งค่ารูปแบบ: เลือก แก้ไข > ล้างทั้งหมด จะปรับใช้รูปแบบเริ่มต้นกับส่วนที่เลือก

 • ย้ายเซลล์ภายในตารางหรือไปยังตารางอื่น: เลือกเซลล์หรือเซลล์ที่ติดกันหลายเซลล์แล้วลากส่วนที่เลือกจนกว่าเซลล์ปลายทางจะถูกเลือก ค่าในเซลล์ปลายทางจะถูกแทนที่และค่าในตำแหน่งดั้งเดิมจะถูกลบออก

 • คัดลอกเซลล์ภายในตาราง ไปยังตารางอื่น หรือไปยังหน้า: กดปุ่ม Option ค้างไว้ขณะที่คุณลากเซลล์ที่เลือก ค่าใด ๆ ในเซลล์ปลายทางจะถูกแทนที่และค่าในตำแหน่งดั้งเดิมจะถูกเก็บไว้

การป้อนอัตโนมัติเซลล์ตาราง

ด้วยการป้อนอัตโนมัติ คุณสามารถใช้เนื้อหาในหนึ่งเซลล์หรือมากกว่านั้นเพื่อเพิ่มค่าโดยอัตโนมัติไปยังเซลล์ที่อยู่ติดกัน

ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ดังต่อไปนี้:

 • วางเนื้อหาและการเติมสีของเซลล์ลงในเซลล์ที่อยู่ติดกัน เลือกเซลล์แล้วลากขอบจับการเติม (วงกลมขนาดเล็กตรงมุมขวาล่างของเซลล์) เหนือเซลล์ไปยังที่ที่คุณต้องการวาง

  ข้อมูลใด ๆ รูปแบบเซลล์ สูตร หรือการเติมสีที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ที่เลือกจะถูกวาง หากเซลล์ปลายทางใด ๆ มีข้อมูล ข้อมูลนั้นจะถูกเขียนทับด้วยค่าที่คุณกำลังวาง

 • วางเนื้อหาและการเติมสีของเซลล์ลงในเซลล์หนึ่งหรือมากกว่านั้นในแถวหรือคอลัมน์เดียวกัน: เลือกเซลล์ที่อยู่ติดกันหนึ่งเซลล์หรือมากกว่านั้น เลือก รูปแบบ > ตาราง > เติม แล้วเลือกตัวเลือกจากเมนูย่อย:

  • เติมด้านขวา: กำหนดค่าที่อยู่ในเซลล์ที่เลือกทางซ้ายสุดให้กับเซลล์ต่าง ๆ ที่เลือก

  • เติมด้านซ้าย: กำหนดค่าที่อยู่ในเซลล์ที่เลือกทางขวาสุดให้กับเซลล์ต่าง ๆ ที่เลือก

  • เติมด้านบน: กำหนดค่าที่อยู่ในเซลล์ที่เลือกด้านล่างสุดให้กับเซลล์ต่าง ๆ ที่เลือก

  • เติมด้านล่าง: กำหนดค่าที่อยู่ในเซลล์ที่เลือกด้านบนสุดให้กับเซลล์ต่าง ๆ ที่เลือก

 • ใช้รูปแบบนี้ต่อไปยังเซลล์อื่น (ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่เซลล์มีวันของสัปดาห์): เลือกเซลล์แล้วลากไปทางขวาหรือลากลง

  ในการใช้รูปแบบตัวเลขต่อ ให้เลือกเซลล์สองเซลล์หรือมากกว่านั้นก่อนที่จะลาก ตัวอย่าเช่น หากคุณเลือกเซลล์ที่มี 1 และ 2 ค่า 3 และ 4 จะถูกเพิ่มเมื่อคุณลากผ่านเซลล์สองเซลล์ที่อยู่ติดกัน หากคุณเลือกเซลล์ที่มี 1 และ 4 ค่า 7 และ 10 จะถูกเพิ่ม (ค่าจะเพิ่มขึ้นทีละ 3)

การเลือกและเลื่อนเส้นขอบของเซลล์ตาราง

เลือกตารางหรือเส้นขอบตารางเพื่อเปลี่ยนลักษณะหรือเลื่อนตารางหรือเส้นขอบตารางภายในตาราง คุณสามารถเลือกเส้นขอบตารางทั้งเส้นขอบหรือส่วนของเส้นขอบเซลล์แต่ละส่วนได้ คุณสามารถเลือกส่วนของเส้นขอบหลายส่วนได้ด้วย ซึ่งทำให้การเปลี่ยนลักษณะของส่วนหลาย ๆ ส่วนพร้อมกันเป็นเรื่องง่าย

ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ดังต่อไปนี้:

 • เลือกเส้นขอบ: เลือกตารางและคลิกที่เส้นขอบ

 • เลือกเส้นขอบเฉพาะสำหรับเซลล์หลายเซลล์: เลือกตาราง แถว คอลัมน์ หรือเซลล์ แล้วคลิกปุ่มเส้นขอบเซลล์ในตัวตรวจสอบตาราง

 • เลือกส่วนของเส้นขอบ: เลือกตารางและคลิกสองครั้งที่ส่วนนั้น หากไม่ได้เลือกตารางไว้ ให้คลิกที่ส่วนสามครั้ง ในการเลือก (หรือยกเลิกการเลือก) ส่วนต่าง ๆ เพิ่มเติม ให้กดปุ่ม Shift หรือ Command ค้างไว้ขณะที่คุณคลิก

 • เลื่อนส่วนของเส้นขอบ: เลือกส่วนนั้นแล้วลาก