การเพิ่มและแก้ไขรูปร่าง

iBooks Author มีรูปร่างที่วาดไว้ก่อนหน้าหลากหลายรูปที่คุณสามารถเพิ่มไปยังหนังสือได้ รวมถึงรูปวงกลม รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีมุมเหลี่ยมหรือมุมมน รูปดาว ฟองคำพูด ลูกศร และอื่น ๆ คุณสามารถเพิ่มข้อความไปยังรูปร่างที่วาดไว้ก่อนหน้าได้อย่างง่ายดาย

นอกจากนี้ คุณสามารถสร้างรูปร่างที่คุณกำหนดเองของคุณหรือปรับสี เส้น และรูปร่างของรูปร่างที่วาดไว้ก่อนหน้าได้

คุณสามารถเพิ่มรูปร่างเป็นวัตถุแบบในบรรทัด แบบลอย หรือแบบยึดได้

การเพิ่มรูปร่างที่วาดไว้ก่อนหน้า:

 1. เลือก รูปร่าง จากเมนูป๊อปอัพรูปร่างในแถบเครื่องมือ

  ในการเพิ่มรูปร่างโดยการลาก ให้กดปุ่ม Option ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกรูปราง แล้วลากตัวชี้เครื่องหมายกรอบเล็ง ในการจำกัดสัดส่วนของรูปร่าง (ตัวอย่างเช่น เพื่อทำให้สามเหลี่ยมเท่ากันทุกด้าน) ให้กดปุ่ม Shift ค้างไว้ขณะที่คุณลาก

 2. ในการปรับขนาดรูปร่าง ให้ลากขอบจับเพื่อเลือกของรูปร่างนั้น

  รูปร่างบางรูปจะปรากฏพร้อมเครื่องมือที่คุณสามารถใช้เพื่อปรับแต่งรูปร่างได้ด้วยตัวเอง:

  • ตัวเลื่อน: ลากตัวเลื่อนเพื่อสร้างจุดดาวเพิ่มหรือเปลี่ยนจำนวนของด้านบนรูปหลายเหลี่ยม

  • ตัวควบคุมวงกลม เปลี่ยนมุมที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน

  • จุดแก้ไขสีน้ำเงิน: ลากเพื่อปรับมุม มุม และสัดส่วนสัมพันธ์ของรูปร่าง

   • ฟองคำพูด: ปรับลักษณะของความเหลี่ยมหรือความมนของมุมต่าง ๆ รวมถึงความหนาและความยาวของส่วนปลายของรูปร่าง

   • ลูกศร: ปรับสัดส่วนสัมพันธ์ของหัวและปลายของลูกศร

   • ดาว: เปลี่ยนมุมระหว่างจุด

   จุดแก้ไขบนรูปร่างดาว
 3. ในการเพิ่มข้อความภายในรูปร่าง ให้คลิกที่รูปร่างเพื่อทำให้จุดแทรกปรากฏขึ้นมา แล้วป้อน

การวาดรูปร่างแบบกำหนดเอง

 1. เลือกเครื่องมือปากกาจากเมนูป๊อปอัพรูปร่างในแถบเครื่องมือ (หรือเลือก แทรก > รูปร่าง > วาดด้วยปากกา)

 2. คลิกเพื่อสร้างจุดแรกของรูปร่าง

 3. คลิกเพื่อสร้างจุดเพิ่มเติม

  จุดใหม่แต่ละจุดจะเชื่อมต่อกับจุดก่อนหน้าโดยอัตโนมัติ ในการลบส่วนที่คุณเพิ่งสร้างไว้ ให้กดปุ่ม Delete

  เครื่องมือปากกาที่วาดรูปร่างแบบกำหนดเอง
 4. ในการสร้างรูปร่างให้เสร็จ ให้ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

  • ปิดรูปร่าง: คลิกจุดแรก

  • ปล่อยให้รูปร่างเปิด: กดปุ่ม Esc (Escape) หรือคลิกสองครั้งที่จุดล่าสุดที่คุณสร้างไว้

แก้ไขรูปร่าง

 1. เลือกรูปร่าง

 2. ในการแสดงจุดแก้ไขของรูปร่าง ให้เลือก รูปแบบ > รูปร่าง > ทำให้แก้ไขได้

  ครั้งต่อไปที่คุณต้องการแก้ไขรูปร่างนั้น คุณสามารถคลิกที่รูปร่างสองครั้งอย่างช้า ๆ เพื่อแสดงจุดแก้ไขได้

 3. ในการปรับรูปร่างเส้นขอบของรูปร่างใหม่ ให้ลากจุดแก้ไขสีแดง

  จุดแก้ไขบนรูปร่างที่เลือก
 4. ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ดังต่อไปนี้:

  • ปิดหรือเพิ่มจุดเพิ่มเติมไปยังรูปร่างที่เปิด: คลิกสองครั้งที่ปลายด้านใดด้านหนึ่ง ตัวเมาส์ชี้จะเปลี่ยนเป็นเครื่องมือปากกา

  • เพิ่มจุดแก้ไขอื่นไปยังรูปร่างแบบปิด: กดปุ่ม Option ค้างไว้แล้วคลิกที่เส้นขอบรูปร่างตรงที่คุณต้องการเพิ่มจุด

  • เพิ่มจุดสิ้นสุด (เช่น ลูกศร) ไปยังเส้น: เลือกตัวเลือกจากเมนูป๊อปอัพจุดสิ้นสุดในแถบเครื่องมือ

  • ปรับรูปร่างเส้นโค้งอีกครั้ง: คลิกที่จุดแก้ไขแล้วเลื่อนขอบจับควบคุมไปตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา เมื่อคุณเลื่อนขอบจับพร้อมกันหรือแยกเป็นอิสระจากกันกันจะส่งผลให้เกิดผลแตกต่างกันไป

   รูปรางวงกลมที่มีจุดแก้ไขและขอบจับสำหรับเปลี่ยนความโค้ง
  • เปลี่ยนมุมระหว่างส่วนที่ติดกันสองส่วนหรือเปลี่ยนความยาวของส่วน คลิกที่จุดสิ้นสุดแล้วลากไปตามเข็มนาฬิกา ทวนเข็มนาฬิกา ออกด้านนอก หรือเข้าด้านใน

  • เปลี่ยนจุดไปเป็นเส้นโค้งหรือเปลี่ยนในทางกลับกัน: คลิกสองครั้งที่จุด

  • เปลี่ยนจุดทั้งหมดของมุมในรูปร่างหนึ่งรูปร่างหรือมากกว่านั้นไปเป็นจุดโค้ง: เลือกรูปร่างแล้วเลือก รูปแบบ > รูปร่าง > เส้นทาง แบบลื่นไหล

  • เปลี่ยนจุดทั้งหมดของเส้นโค้งในรูปร่างหนึ่งรูปร่างหรือมากกว่านั้นไปเป็นจุดของมุม: เลือกรูปร่างและเลือก รูปแบบ > รูปร่าง > เส้นทาง แบบเหลี่ยมมุม

  • ลบจุด: คลิกที่จุดนั้นแล้วกด Delete

การเพิ่มข้อความภายในรูปร่าง

 1. คลิกสองครั้งที่รูปร่างแล้วป้อนข้อความของคุณ

  หากมีข้อความที่จะแสดงในรูปร่างมากเกินไป ตัวบ่งชี้การเล็ม (+) จะปรากฏขึ้นมา ในการปรับขนาดรูปร่าง ให้เลือกรูปร่างแล้วลากขอบจับเพื่อเลือก (หากจุดแทรกอยู่ภายในรูปร่าง ให้กด Command-Return เพื่อออกจากการแก้ไขข้อความแล้วเลือกรูปร่าง)

  รูปร่างที่มีข้อความและตัวบ่งชี้การเล็มแสดงอยู่
 2. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งหรือทั้งสองวิธีดังต่อไปนี้: